Zobacz brata – orędzie na Światowy Dzień Pokoju o braterstwie

W orędziu na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia 2014 roku, papież Franciszek wzywa do zaprzestania wojen. Apeluje też o przezwyciężenie „globalizacji obojętności” i zamknięcia na cierpienie innych.

„Braterstwo podstawą i drogą do pokoju” – taki tytuł nadał swojemu pierwszemu orędziu na Światowy Dzień Pokoju papież Franciszek. Podkreśla w nim, że „rodzina jest źródłem wszelkiego braterstwa, dlatego jest również podstawą i główną drogą pokoju, ponieważ na mocy swego powołania powinna „zarazić” świat swą miłością”.

Braterstwo pobudza do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci – podkreśla Papież. Dostrzega jednak, że współczesny świat charakteryzuje się „globalizacją obojętności”, która powoli nas „przyzwyczaja” do cierpienia innych, zamykając nas w sobie. „W wielu częściach świata nieustannie dochodzi do poważnych naruszeń podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa do życia i prawa do wolności religijnej. Niepokojącym przykładem jest tragiczne zjawisko handlu ludźmi, na których życiu i rozpaczy spekulują osoby bez skrupułów. Do wojen toczących się jako konflikty zbrojne dołączają wojny mniej widzialne, ale nie mniej okrutne, staczane na polu gospodarki i finansów, z użyciem środków równie niszczących życie, rodziny, przedsiębiorstwa” – czytamy w orędziu.

Ojciec  Święty przywołuje historię pierwszej rodziny – Adama i Ewy i ich dzieci: Kaina i Abla, w której odczytujemy genezę społeczeństwa, ewolucję relacji między ludźmi i narodami. Zabicie Abla przez Kaina jest tragicznym świadectwem radykalnego odrzucenia powołania do bycia braćmi. „Historia Kaina i Abla uczy, że ludzkość ma wpisane w sobie powołanie do braterstwa, ale także dramatyczną możliwość zdrady tego powołania. Świadczy o tym codzienny egoizm, tkwiący u podstaw wojen i licznych niesprawiedliwości” – pisze Papież.

Korzeń braterstwa wyrasta z ojcostwa Boga – zaznacza papież Franciszek. „Wszyscy są miłowani przez Boga, wszyscy zostali odkupieni krwią Chrystusa, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał za każdego. To jest powód, dla którego nie można pozostać obojętnym na los braci” – podkreśla Ojciec Święty.

Papież przywołuje encykliki społeczne swoich poprzedników: „Populorum progressio” Pawła VI i „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II. Paweł VI stwierdza, że nie tylko ludzie, ale także narody powinny się spotykać w duchu braterstwa. Jan Paweł II stwierdza, że pokój jest dobrem niepodzielnym – albo jest dobrem wszystkich, albo też nie jest niczyim dobrem.

Franciszek nawiązuje też do encykliki „Caritas in veritate” Benedykta XVI, który przypomniał światu, że brak braterstwa między narodami i ludźmi jest ważną przyczyną ubóstwa. „W wielu społeczeństwach doświadcza się głębokiego ubóstwa relacyjnego, spowodowanego brakiem silnych więzów rodzinnych i wspólnotowych. Z niepokojem śledzimy narastanie różnego rodzaju trudności, marginalizacji, samotności i różnych form patologicznego uzależnienia. Takie ubóstwo można przezwyciężyć jedynie dzięki odkryciu i docenieniu relacji braterskich w rodzinach i wspólnotach, poprzez dzielenie się radościami i smutkami, trudnościami i sukcesami towarzyszącymi życiu ludzi” – czytamy w papieskim orędziu na Światowy Dzień Pokoju.

Papieża niepokoi wzrost nierówności między ludźmi i grupami mieszkającymi razem w danym regionie lub w konkretnym kontekście historyczno-kulturowym. Dostrzega potrzebę działań politycznych służących złagodzeniu nadmiernej dysproporcji dochodów. „Następowanie po sobie kryzysów gospodarczych powinno doprowadzić do odpowiedniego przemyślenia modeli rozwoju gospodarczego i do zmiany stylu życia” – pisze papież, zachęcając do ponownego odkrycia cnoty roztropności, umiarkowania, sprawiedliwości i męstwa.

Głęboką ranę zadaną braterstwu stanowią wojny. Papież zauważa, że „jest wiele konfliktów rozgrywających się przy ogólnej obojętności”. Doświadczających zła wojny Papież zapewnia o swojej osobistej bliskości, a także o bliskości całego Kościoła. „Dlatego pragnę skierować stanowczy apel do tych, którzy z bronią w ręku sieją przemoc i śmierć: odkryjcie na nowo swojego brata w tym, którego uważacie dziś jedynie za wroga, którego trzeba zabić, i powstrzymajcie swą rękę! Wyrzeknijcie się drogi walki zbrojnej i wyjdźcie na spotkanie drugiego człowieka z dialogiem, przebaczeniem i pojednaniem, aby odbudować wokół was sprawiedliwość, zaufanie i nadzieję!” – pisze Papież. Apeluje też o nierozprzestrzeniane broni i rozbrojenie, począwszy od rozbrojenia nuklearnego i chemicznego, bo „jak długo będzie w obiegu tak duża ilość broni jak obecnie, to zawsze mogą się znaleźć nowe preteksty do wzbudzania konfliktów”.

Braterstwo rodzi pokój społeczny i przezwycięża indywidualny egoizm. „Taki egoizm rozwija się w wymiarze społecznym w tak dziś szeroko rozpowszechnionych różnych formach korupcji, czy też tworząc organizacje przestępcze, od małych grup do zorganizowanych w skali globalnej, które, niszcząc dogłębnie praworządność i sprawiedliwość, godzą w istotę godności każdej osoby”. Papież wymienia dramat narkomanii, prostytucji, handlu ludźmi, pisze też o złym traktowaniu więźniów i spekulacjach finansowych, narażających na ubóstwo miliony kobiet i mężczyzn. „Kościół robi dużo we wszystkich tych dziedzinach, najczęściej w milczeniu – zaznacza Papież. – Wzywam i zachęcam, by robić jeszcze więcej, mając nadzieję, że działania te, prowadzone przez tak wielu dzielnych ludzi, będą mogły być coraz bardziej rzetelnie i uczciwie wspierane również przez władze cywilne”.

Ojciec Święty pisze także o przyrodzie, zaznaczając, że jest to nasz dar od Stwórcy, którym mamy odpowiedzialnie zarządzać. „(…) utrzymująca się hańba głodu na świecie skłania mnie, by zadać nam wszystkim pytanie: w jaki sposób wykorzystujemy zasoby Ziemi? Współczesne społeczeństwa muszą się zastanowić nad hierarchią priorytetów, które stanowią o przeznaczeniu produkcji” – czytamy.

Papież przypomina przykazanie miłości: « Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali » (J 13, 34-35). „To właśnie jest dobra nowina wymagająca od każdego jednego kroku więcej, nieustannego ćwiczenia się w empatii, wysłuchania cierpienia i nadziei drugiego, także tego najbardziej ode mnie odległego, wyruszenia na wymagającą drogę owej miłości, która potrafi bezinteresownie dawać się i poświęcać dla dobra każdego brata i siostry” – podkreśla.

CZYTAJ: Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2014

Za: www.episkopat.pl