Home WiadomościArchiwum CFD Kraków: Rekolekcje Lectio Divina w 2010 roku i plan na 2011 rok

CFD Kraków: Rekolekcje Lectio Divina w 2010 roku i plan na 2011 rok

Redakcja
Rekolekcje lectio divina, za wyjątkiem turnusów organizowanych w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych, przeżywane są w grupie "mieszanej": osoby świeckie, konsekrowane i duchowni. W siedmiu seriach ośmiodniowych rekolekcji lectio divina zorganizowanych w 2010 roku w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie wzięło udział łącznie 590 osób.

 
Cztery etapy modlitwy Słowem

Rekolekcje Lectio Divina prowadzone w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Bożym. Dynamika rekolekcji opiera się na czterech etapach modlitwy Słowem Bożym: lectio (czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja), które stanowią cztery główne momenty rekolekcyjnego dnia.

Program rekolekcji w dynamice lectio divina

Program rekolekcji w dynamice lectio divina przygotowywany został w Centrum Formacji Duchowej. Pragnieniem duszpasterzy Centrum jest rozpowszechniać go w Polsce i poza jej granicami, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej, zarówno w środowiskach osób świeckich jak i zakonnych i duchownych. Pomocnym materiałem są tutaj publikacje książkowe Krzysztofa Wonsa SDS: "Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem", "Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem", "Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem", "Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem" (oraz nagrania tych czterech etapów rekolekcji) czy  "Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem".

Formacja rozłożona w czasie – cztery lata

Zasadnicza droga formacji obejmuje cztery etapy rekolekcji, odprawiane kolejno w corocznym odstępie czasu. Program oparty jest na egzegetycznej lekturze Ewangelii poczynionej przez kard. Carlo M. Martiniego: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego". Wprowadzenia do modlitwy Słowem zaczerpniętym z Ewangelii dla uczestników poszczególnych etapów zasadniczo dają członkowie ekipy CFD. Etap I z Ewangelią św. Marka prowadził Krzysztof Wons SDS, etap II z Ewangelią św. Mateusza – Joachim Stencel SDS, etap III z Ewangelią św. Łukasza – Piotr Szyrszeń SDS, natomiast etap IV z Ewangelią św. Jana – Ryszard Staniewicz SDS.

Etap tzw. pogłębienia

Rekolektantom, którzy przeżyli drogę modlitwy wspomnianych wyżej czterech etapów, w krakowskim domu formacyjnym proponuje się uczestnictwo w etapie tzw. pogłębienia. Do prowadzenia tego etapu zapraszani są rekolekcjoniści związani z Centrum Formacji Duchowej. W 2010 r. etap tzw. pogłębienia zaproponowano w Krakowie w terminach 5-13 sierpnia oraz 20-28 września. Rekolekcje prowadzili – ks. Piotr Ślęczka SDS, duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini („Uzdrowienia w Ewangelii według św. Łukasza") oraz ks. Jakub Szcześniak, pełniący aktualnie posługę ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie („Mojżesz. Paschalna droga chrześcijanina"). Nową inicjatywą jest, że treści tegorocznych „pogłębień" są dostępne w formie nagrań. W formie książkowej są dostępne również konferencje Piotra Ślęczki SDS, które jako tzw. "pogłębienie" zaproponowano uczestnikom rekolekcji w dniach 24 kwietnia – 2 maja 2009 r.: „Historie powołań biblijnych. Rekolekcje według metody lectio divina".

Kierownictwo duchowe w czasie rekolekcji

Rekolekcje lectio divina trwają osiem dni i przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu. Każdy rekolektant prowadzony jest indywidualnie przez kierownika duchowego w osobistym przeżywaniu i rozeznawaniu wyzwań płynących ze Słowa Bożego. Słowo Boże przemawia bowiem do każdego z osobna w sposób jedyny i niepowtarzalny. Dynamika rekolekcji uwzględnia tę "jedyność i niepowtarzalność", uwzględnia "tempo" i poziom zażyłości ze słowem Bożym, jaki posiada dana osoba. Kierownik duchowy towarzyszy rekolektantowi w indywidualnym procesie otwierania się na słowo Boże. Razem z rekolektantem modli się i wsłuchuje w słowo, w jego wezwania i poruszenia. W posługę towarzyszenia poprzez rozmowy indywidualne w czasie ośmiodniowych rekolekcji w Centrum Formacji Duchowej zaangażowane jest szerokie grono kierowników duchowych z różnych ośrodków formacyjnych. Duszpasterzy CFD w posłudze kierownictwa wspierają kapłani diecezjalni i zakonni, osoby zakonne i świeckie.

Przygotowanie do ośmiodniowych rekolekcji

Formą przygotowania do odprawienia ośmiodniowych rekolekcji może być uczestnictwo w organizowanych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie sesjach formacyjnych w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym. Inną formą przygotowania są pięciodniowe rekolekcje lectio divina „Otwórz mnie na Słowo" organizowane w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini – www.cfdtrzebinia.sds.pl.
 

 
Rekolekcje Lectio Divina w krakowskim CFD w 2010 r.

W roku 2010 w krakowskim Centrum Formacji Duchowej zorganizowano siedem serii Rekolekcji Lectio Divina. Dwie z serii rekolekcji zostały zorganizowane dla uczestników dwuletniej formacji w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2009-2011: pierwsza odbyła się w dniach 9-17 stycznia, a druga w dniach 9-17 grudnia 2010 r. Rekolekcje lectio divina, za wyjątkiem turnusów organizowanych w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych, przeżywane są w grupie "mieszanej": osoby świeckie, konsekrowane i duchowni. Łącznie we wszystkich tegorocznych (2010 r.) seriach ośmiodniowych rekolekcji lectio divina organizowanych w krakowskim CFD wzięło udział 590 osób.

9-17 stycznia 2010 – etapy I-II

72 uczestnikom, korzystającym z dwuletniej formacji w Szkole Wychowawców WSD towarzyszyło ośmioro kierowników duchowych. Wprowadzenia do tekstów ewangelicznych zaczerpniętych z Ewangelii św. Marka oraz św. Mateusza dla uczestników poszczególnych etapów dawali Krzysztof Wons SDS oraz Joachim Stencel SDS, a posługę towarzyszenia podejmowali członkowie ekipy CFD oraz kapłan zakonny (Towarzystwo Jezusowe), dwóch kapłanów zakonnych (z archidiecezji krakowskiej) oraz osoba świecka.

9-17 marca 2010 – etapy I-IV

Wprowadzenia do modlitwy dawali trzej członkowie ekipy Centrum oraz Paweł Przygodzki OSPPE. 86 uczestnikom towarzyszyło dziesięcioro kierowników duchownych; oprócz trzech członków ekipy CFD byli to dwaj kapłani archidiecezji gnieźnieńskiej, dwóch kapłanów zakonnych (salwatorianin i paulin), dwie siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego oraz osoba świecka.

24 kwietnia – 2 maja 2010 – etapy I-IV

91 uczestnikom czterech etapów ćwiczeń towarzyszyło dziewięcioro kierowników duchowych; oprócz czterech członków stałej ekipy centrum posługę towarzyszenia podejmowało trzech kapłanów zakonnych (franciszkanin konwentualny, saletyn i salwatorianin), siostra zakonna ze zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego oraz osoba świecka.

30 czerwca – 8 lipca 2010 – etapy I-IV

90 uczestnikom czterech etapów ćwiczeń towarzyszyło dziewięcioro kierowników duchowych. Posługę towarzyszenia, oprócz czterech członków ekipy CFD, podejmowało dwóch kapłanów diecezjalnych (archidiecezja krakowska i diecezja warszawsko-praska), dwóch kapłanów zakonnych (zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów i Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) oraz jedna osoba świecka.

5-13 sierpnia 2010 – etapy I-III i pogłębienie

95 uczestnikom towarzyszyło dziesięcioro kierowników duchowych. Wprowadzenia do modlitwy dawali członkowie ekipy centrum (etapy I-III) oraz Piotr Ślęczka SDS (etap pogłębienia). Posługę towarzyszenia, oprócz czterech członków ekipy CFD, podejmowało trzech kapłanów zakonnych (salwatorianin, jezuita i franciszkanin konwentualny), dwie siostry zakonne (ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego oraz Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej) oraz jedna osoba świecka.

20-28 września 2010 – etapy I-III i pogłębienie

89 uczestnikom towarzyszyło dziesięcioro kierowników duchowych. We wrześniowej serii ośmiodniowych rekolekcji uczestniczyło dwudziestu księży; przy tej okazji warto nadmienić, że liczba kapłanów chętnych do skorzystania z rekolekcji lectio divina rośnie. Wprowadzenia do modlitwy dawali członkowie ekipy centrum (etapy I-III) oraz ks. Jakub Szcześniak (etap pogłębienia). Posługę towarzyszenia, oprócz trzech członków ekipy CFD, podejmowało dwóch kapłanów diecezjalnych (z archidiecezji warszawskiej i archidiecezji krakowskiej), dwóch kapłanów zakonnych (z Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, tzn. paulinów i ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, tzn. pallotynów), dwie siostry zakonne (Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego i Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa) oraz osoba świecka.

9-17 grudnia 2010 – etapy II-III

Grudniowa serii rekolekcji lectio divina była drugą z serii organizowanych w ramach dwuletniej formacji w Szkole Wychowawców. Uczestnicy modlili się Słowem zaczerpniętym z Ewangelii św. Mateusza oraz św. Łukasza, a wprowadzenia do modlitwy dla uczestników poszczególnych etapów dawali Krzysztof Wons SDS oraz Piotr Szyrszeń SDS. 67 odprawiającym ćwiczenia duchowe towarzyszyło siedmioro kierowników duchowych: członkowie ekipy CFD, dwóch kapłanów archidiecezji krakowskiej oraz osoba świecka.

Deo gratias!

Bogu dziękujemy za wszystkie łaski udzielone w czasie rekolekcji. Prowadzącym spotkania i kierownikom duchowym oraz uczestnikom sesji i rekolekcji wdzięczni jesteśmy za świadectwo ich wiary. Wszystkim wspierającym dzieło Centrum Formacji Duchowej przez modlitwę lub ofiarowane cierpienie oraz dobroczyńcom mówimy z serca "Bóg zapłać". Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej krakowskiego Centrum – www.cfd.sds.pl, gdzie zamieszczamy również niektóre z homilii głoszonych w czasie rekolekcji i sesji formacyjnych.Rekolekcje Lectio Divina w 2011 roku


Terminy rekolekcji Lectio Divina w CFD w Krakowie – www.cfd.sds.pl
 
  • 7-15 lutego 2011 (etapy: I-IV)
  • 21-29 marca 2011 (etapy: I-III i pogłębienie: Lectio divina z Janem Chrzcicielem)
  • 30 czerwca – 8 lipca 2011 (etapy: I-III i pogłębienie: Lectio divina z Maryją)
  • 2-10 sierpnia 2011 (etapy: I-IV)
  • 24 września – 2 października 2011 (etapy: I-IV)

Terminy rekolekcji Lectio Divina w CFD w Trzebini – www.cfdtrzebinia.sds.pl

  • 28 grudnia 2010 – 5 stycznia 2011 (etapy I-III i pogłębienie „Uzdrowienia w Ewangelii wg św. Łukasza)
  • 30 czerwca – 8 lipca 2011 (etapy I-IV)
  • 11-19 sierpnia 2011 (etapy I-III i pogłębienie „Tam Go ujrzycie, jak wam powiedział")
  • 28 grudnia 2011 – 5 stycznia 2012 (etapy I-IV)

PSz
 
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda