Doroczne spotkanie przełożonych sióstr serafitek

W sobotę w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Zachariasz podczas zjazdu przełożonych domów sióstr serafitek prowincji oświęcimskiej omówił instrukcję Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o „Posłudze władzy i posłuszeństwie”.

„Patrzeć, słuchać i towarzyszyć swoim podwładnym” – to zdaniem prowincjała franciszkanów o. Jarosława Zachariasza istotne zadania, jakim powinien sprostać dziś przełożony zakonny. "Przełożona musi być blisko swoich podwładnych. One muszą czuć, że się nimi interesuje, że sama wychodzi do nich. Widzieć, czy potrzebują jej pomocy. Słuchać, mieć oczy otwarte” – tłumaczył prowincjał.
Na potwierdzenie tego przytoczył słowa Chrystusa: „kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć”.

Odnosząc się do wskazań, zawartych w Instrukcji prowincjał przypomniał przełożonym sióstr serafitek też o innych zadaniach, jakie ciążą na przełożonych zakonnych.

„Przełożeni zakonni mają zapewnić swoim podwładnym czas i dobrą jakość modlitwy, promować godność osoby, wydobywać z człowieka to, co jest dobre, w trudnościach wzbudzać odwagę i nadzieję, ożywiać charyzmat własnej rodziny zakonnej, zachować żywy zmysł Kościoła, odczytywać znaki czasu, wsłuchiwać się na czym Kościół się w danej chwili koncentruje, towarzyszyć swoim podwładnym nie tylko na etapie formacji początkowej, ale również ciągłej” – wyliczał.

Mówił też o problemach w sprawowaniu władzy. „Największym z nich – zdaniem franciszkanina – jest ludzka wolność, która sprawia, że człowiek czasami wybiera grzech”.

Na zakończenie powiedział: „Przełożony na podstawie Instrukcji powinien być człowiekiem wiary, który musi pamiętać, że Pan Jezus uznaje funkcję sprawowania władzy za akt miłości wobec Niego. Szkoła przełożonego – to szkoła wymagająca, która staje się drogą osobistego uświęcenia. Należy nieustannie uczyć się ufać Bogu i współsiostrom. Ale równocześnie mieć pewność, że Bóg nas nigdy nie opuszcza”.

Siostry wysłuchały też innego referatu. O. Jan Maria Szewek, sekretarz prowincjała i rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów mówił im o protoregule św. Franciszka z racji, przypadającej w tym roku 800. rocznicy jej ustnego zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską (Siostry są afiliowane do jednej z gałęzi franciszkańskich, do Zakonu Kapucynów – przyp. red.).

jms