Pallotyni – Wadowice: Jak formować w sytuacji spadku powołań?

W dniach 23-26 lutego 2011 r., w pallotyńskim – kopieckim Domu w Wadowicach, odbyło się spotkanie pallotyńskich formatorów. W spotkaniu uczestniczyli Współbracia z obu Prowincji oraz Siostry Pallotynki, wraz z Wyższymi Przełożonymi. Tematyka sesji, której przewodniczył ks. Krzysztof Dyrek SJ, koncentrowała się wokół problematyki: Jak formować w sytuacji spadku powołań?

 
Miała ona dwojaki charakter. Z jednej strony, w pogłębianiu omawianego zagadnienia pomocą były konferencje ks. Krzysztofa Dyrka SJ, który – będąc dyrektorem jezuickiej szkoły formatorów oraz wieloletnim formatorem – dzielił się swoim doświadczeniem. Z drugiej zaś strony, konferencjonista zapraszał zebranych do osobistej i wspólnotowej refleksji nad stanem przygotowania samych formatorów do spełniania tego, jak często podkreślał, najważniejszego zadania w naszych zgromadzeniach.

Podczas swoich konferencji, prowadzący ukazywał specyfikę dzisiejszego młodego człowieka od strony jego kondycji ludzkiej. Mogliśmy zobaczyć jak wiele zależy, w pracy z łaską Bożą, od tego fundamentu, jakim jest natura człowieka. W dalszych rozważaniach poruszał on takie kwestie jak: motywacja, wymiary formacji ludzkiej, koniczność dobrej i mądrej selekcji kandydatów. Bardzo mocno nasz Gość podkreślał kwestię przygotowania formatorów, by nie byli to „ludzie z łapanki", ale z serca oddani sprawom swoich podopiecznych. Na koniec ukazał ważną i potrzebną rolę psychologii w formacji, nie jako „straszaka", ale jako narzędzie wspomagające rozwój ducha. W naszych spotkaniach dyskusyjnych zatrzymaliśmy się na osobie kandydatów i wychowanków. Dzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami w pracy z młodym pokoleniem oraz zastanawialiśmy się, co jeszcze możemy zmienić lub wprowadzić, by formacja stawała się skuteczniejsza i bardziej prowadziła formowanego do zjednoczenia z Bogiem i lepszej posługi dzisiejszemu człowiekowi.

Ostatni dzień naszej sesji, to spotkanie formatorów z przełożonymi Prowincjalnym oraz osobno Sióstr w ich gronie.

W tym miejscu dziękujemy przygotowującym spotkanie, obecnym, a zwłaszcza ks. Krzysztofowi Dyrkowi SJ za podzielenie się z nami bogactwem swoich doświadczeń.  

Ks. Wojciech Świderski SAC

Za: www.pallotyni.pl