Polecamy – książka: Ostatnia deska ratunku

"Ostatnia deska ratunku" to najnowsza publikacja o. Ryszarda Wróbla, w której autor prezentuje orędzie zbawienia zawarte w ewangelicznym opisie cudu uciszenia burzy odczytane w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami egzegezy, hermeneutyki i teologii biblijnej oraz współczesnymi kierunkami głoszenia. Książka wnosi nowe, bogate treści, przede wszystkim do praktyki kaznodziejskiej.

 
Cud uciszenia burzy na Jeziorze Galilejskim należy do kategorii cudów ocalenia. U podstaw tradycji ewangelicznej leży bez wątpienia rzeczywiste wydarzenie, w którym brali udział Jezus i Jego uczniowie.

Pierwotna wspólnota chrześcijańska dostrzegała w tym opowiadaniu prowokacyjne pytanie o wiarę: wiarę, która byłaby zdolna rozpoznać prawdziwą moc Chrystusa i pomogła pierwszym chrześcijanom wzbudzić do Niego całkowite zaufanie w nowej sytuacji dziejowej.

Współcześni kaznodzieje skłonni są do podawania gotowych recept, według których można spokojnie "przepłynąć" przez życie. Z epizodu burzy czynią dobrze sprzedający się system zabezpieczeń przed wszelkimi zagrożeniami, a ze snu Jezusa – metodę wzorcowego zachowania się.

Jak twierdzi o. Wróbel, jest to poważny błąd: "opowiadanie ewangeliczne uczy nas raczej, że droga naśladowania Jezusa jest nieobliczalna, a głoszenie Jego nauki – niepojęte. Podróż przez morze życia nie zawsze odbywa się tak, jak byśmy tego chcieli. Wiara zakłada ryzyko: jeśli więc z Jezusa czynimy przedmiot czysto ludzkich kalkulacji, stajemy w opozycji do słowa Bożego".

Cudu uciszenia burzy na jeziorze wraz z innymi cudami należy on do najstarszej warstwy relacji o życiu i działalności Mistrza z Nazaretu i stanowi niezbędny element obrazu Chrystusa – Zbawiciela i Odkupiciela człowieka.

Niniejsza książka jest przepracowaną i uzupełnią wersją pracy doktorskiej o. Ryszarda Wróbla, która ukazała się drukiem w roku 1999 pod tytułem "Uciszenie burzy. Perykopa o uciszeniu burzy (Mk 4,35-41) i jej zastosowanie w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium biblijno-homiletyczne".

Jest nie tylko cenną pomocą homiletyczną dla wszystkich, którzy "zawodowo" zajmują się głoszeniem słowa Bożego, ale – dzięki swej popularyzatorskiej formie – stanowi narzędzie dla każdego, kto w konfrontacji ze słowem Bożym upatruje drogi do umocnienia osobistej wiary.

O. Ryszard Wróbel OFMConv (ur. 1957 r.) jest doktorem teologii, franciszkaninem krakowskiej Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię.

Studiował w Krakowie i Rzymie. Prowadził wykłady z hermeneutyki biblijnej, homiletyki, kaznodziejstwa biblijnego i historii kaznodziejstwa franciszkańskiego. Pełnił m.in.: funkcje asystenta swojej prowincji zakonnej, sekretarza Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, sekretarza Konferencji Prowincjałów Europy Wschodniej.

Był założycielem grupy teatralno-muzycznej "Mały Teatr św. Franciszka", pomysłodawcą i dyrektorem Franciszkańskich Spotkań Młodych oraz redaktorem Magazynu Młodych "Bratni Zew" i magazynu internetowego "ZaNim". Jest odpowiedzialny za stronę internetową Strefy Wiary (www.strefywiary.pl). Obecnie pracuje w kurii generalnej franciszkanów w Rzymie.

Jest autorem m.in.: "W ciszy własnego serca. Refleksje biblijne" (Kraków 1997, 2001), "Uciszenie burzy" (Kraków 1999), "Za dwa dni była Pascha. Rozważania pasyjne" (Kraków 2002), "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. Rekolekcje biblijne" (Kraków 2002), "Z tym, który ukochał radość. Spotkania ze św. Franciszkiem z Asyżu" (Kraków 2006), "Być uczniem Jezusa: przywilej czy zadanie? Lectio divina do  wybranych fragmentów Ewangelii wg św. Marka, (Kraków 2007), "Jakim prawem to czynisz? Spory z Jezusem. Lectio divina do wybranych fragmentów Ewangelii według św. Marka" (Kraków 2008).

O. Ryszard Wróbel OFMConv, "Ostatnia deska ratunku", Studio perbene, ss. 230.

Za: www.franciszkanie.pl