Franciszkański Zakon Świeckich: VIII Kapituła Narodowa w Polsce

W
dniach 17 – 19 września 2010 r na Górze Świętej Anny obradowała
VIII Kapituła Narodowa FZŚ w Polsce, której myślą przewodnią
były słowa zaczerpnięte z Reguły FZŚ rozdz.II pkt.6 „… żyć
w pełnej łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami".


W
godzinach porannych w piątek, 17 września odbyło się spotkanie
Konferencji Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych z Asystentem
Generalnym O. Amanuelem Mesgun Temelso OFMCap, podczas której
zastanawiano się jak najlepiej wypełniac obowiązki Asystenta
duchowego we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Kapituła
rozpoczęła się o godz. 14.00 Mszą św.koncelebrowaną w
Bazylice św. Anny, której przewodniczył Najprzewielebniejszy
Ojciec Prowincjał Wacław Chomik OFM z Prowincji św. Jadwigi we
Wrocławiu.

Uczestniczyło
w niej 56 delegatów z 18 regionów wraz z członkami ustępującej
Rady Narodowej FZŚ w Polsce.

Obrady
Kapituły rozpoczęto o godz. 16.00 sesją wstępną, podczas
której br. Adam Smoleń – Przełożony Narodowy FZŚ – kończący
swą kadencję – przywitał zgromadzonych uczestników Kapituły.

Otwarcia
Kapituły dokonał Delegat Przełożonej Generalnej FZŚ br. Ewald
Kreuzer z Austrii.

Po
przedstawieniu się uczestników, nastąpiło zatwierdzenie przez
Kapitułę dwóch nowych Regionów FZS w Polsce, utworzonych z
licznego Regionu Katowickiego, a mianowicie Bielsko – Żywieckiego
i Rybnickiego.

W
dniu 18 września 2010 odbyła się sesja sprawozdawcza, a następnie
wyborcza VIII Kapituły Narodowej FZŚ w Polsce, której przewodniczył
Delegat Przełożonej Generalnej FZŚ br. Ewald Kreuzer.

 

 

Wybrano
nową Radę Narodową FZŚ w Polsce w składzie:

1).
Przełożona Narodowa s. Joanna Berłowska z Regionu Warszawskiego,
21 lat w FZŚ we Wspólnocie przy Parafii OO Franciszkanów pw.
MB Anielskiej w Warszawie.

2).
Z-ca Przełożonej s. Emilia Nogaj z Regionu Poznańskiego, 30 lat w
FZS we Wspólnocie FZŚ przy Klasztorze OO Franciszkanów we
Wronkach. S. Emilia została również wybrana Delegatem do Rady
Międzynarodowej.

3).Sekretarz br. Aleksander Astrachancew z Regionu Warszawskiego, 21 lat w FZŚ we
Wspólnocie przy Parafii Najświętszego Ciała i Krwi w Legionowie.
Br. Aleksander został również wybrany Z-cą Delegata do Rady
Międzynarodowej.

4).
Skarbnik s. Krystyna Kokorczak z Regionu Gdańskiego, 9 lat w FZŚ,
we Wspólnocie przy Parafii. św. Józefa Gdańsk-Przymorze

5).
Radny ds. formacji br. Michał Rynkiewicz z Regionu Gdańskiego, 20
lat w FZŚ we Wspólnocie Grudziądz – Bazylika p.w. św. Mikołaja

6). Radny ds.
kontaktów z MF i RF s. Anna Stakun z Regionu Olsztyńskiego,10 lat w
FZŚ, we Wspólnocie przy Parafii OO Franciszkanów OFM
pw. Podwyższenia Krzyża Świętegow Miłakowie.

7).
Radna s. Barbara Lis z Regionu Warszawskiego, 17 lat w FZŚ we
Wspólnocie przy Parafii Świętej Trójcy w Warszawie – Sanktuarium
Jezusa Nazareńskiego

 

W
kolejnym dniu Kapituły o godz. 8.30 uczestniczono w uroczystej
Mszy św. koncelebrowanej w Bazylice Św. Anny, której przewodniczył
i homilię wygłosił Asystent Generalny o. Emanuel Mesgun Temelso OFMCap. Podczas Mszy św. dokonano aktu zaprzysiężenia nowej Rady
Narodowej FZŚ w Polsce. Kapitułę zakończono zatwierdzeniem
uchwał i wniosków oraz podsumowaniem dokonanym przez Delegata
Przełożonej Generalnej Br. Ewalda Kreuzera i wystąpieniem nowo
wybranej Przełożonej Narodowej S. Joanny Berłowskiej.

Asystent generalny O. Amanuel Mesgun Temelso OFM Cap. udzielił wszystkim
uczestnikom apostolskiego błogosławieństwa.

o. Marian Jarząbek OFMConv – asystent krajowy FZŚ


 

Franciszkański Zakon
Świeckich
(poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty, III
Zakon Św. Franciszka)

"Stowarzyszenia,
których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu
jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż
instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do
chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami
lub otrzymują odpowiednią nazwę". (kanon
303 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
)

Kanon
ten jest prawomocny także do Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich
, który
historycznie jest Trzecim
Zakonem Franciszkańskim

Historia powstania
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i jego rozwój na ziemiach
polskich

Początki
Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich
sięgają roku
1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom
Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował
im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi
i Siostrami od Pokuty
.

Pierwsze
wspólnoty III Zakonu Św.
Franciszka
na ziemiach
polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia
w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza
oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo
liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym
duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz
papieży.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez
III Zakon Św. Franciszka
upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie
zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru
stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III
Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych
którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów przetrwał ten
trudny okres.

Odrodzenie III
Zakonu
, już jako
Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich
, nastąpiło
po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej blisko 27 lat
temu przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

Franciszkański
Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i
własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami
partykularnymi (KG 4,1).

Do rodziny franciszkańskiej należy też
Młodzież Franciszkańska, która jest federacją franciszkańskich
ruchów, wspólnot młodzieżowych działających w oparciu o
struktury Prowincji Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego, lub FZŚ,
oraz dzieci skupione we wspólnotach Rycerzy św.
Franciszka.

Franciszkański
Zakon Świeckich
w Polsce
dzieli się na 16 regionów, terytorialnie pokrywających się w
zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego i
liczy blisko 13 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach
działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach
diecezjalnych.

Działalność Wspólnot na poszczególnych
poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest
kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym,
wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych
odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą
Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu
Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ "wyższe
kierownictwo"
(kan.
303). Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ
wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną
Franciszkańską oraz współpracują w zakresie
formacji.

Działalnością FZŚ na poziomie ogólnopolskim kieruje
Rada Narodowa z Przełożoną Narodową i Przewodniczącym
Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega Radzie
Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie.

Zasady życia franciszkanów
świeckich

REGUŁĄ
życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa
Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego
Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i
ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy
Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do
doskonałości przez:

 • kształtowanie na wzór Pana Jezusa
  swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą
  przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa "nawróceniem",

 • oczyszczanie serca za złych
  skłonności, żądzy posiadania i panowania,

 • budowanie braterskiej wspólnoty i
  ewangelicznego świata w każdej sytuacji,

 • walkę z pokusami szerząc w
  środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,

 • niesienie ludziom radości i
  nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,

 • żarliwą modlitwę: indywidualną
  i wspólnotową,

 • czynienie miłosierdzia jak;
  bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Franciszkański Zakon Świeckich
drogą do świętości

Na
drodze franciszkańskiej świętość osiągnęli m.in.: bł.
Lucheziusz z Poggibonsi, św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik IX
Król Francji, św. Małgorzata z Kortony – pokutnica, św. Róża z
Viterbo – piękna dziewica, pokutnica, bł. Zefiryn Malla pierwszy
Cygan na ołtarzach, bł. Aniela Salawa – służąca, bł. Jan XXII,
papież. Do FZŚ należało wiele wybitnych postaci jak np. gen.
Józef Haller, malarz Jacek Malczewski czy brat Adam Chmielowski.
Jest zaszczytem i radością dla obecnie żyjących franciszkanów
świeckich, fakt, że tercjarzem franciszkańskim był Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński. Zachowały się dokumenty, w których
mówił o swojej przynależności do III Zakonu i łączności w
modlitewnej ze św. Franciszkiem. Wielu franciszkanów świeckich
modli się za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia, prosząc
równocześnie o Jego rychłą beatyfikację.

Patronka Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich w Polsce

Patronką
FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa. Urodziła się
9.IX.1881 r. w Sieprawiu koło Krakowa. W 1897 r. przyjechała do
Krakowa w poszukiwaniu pracy. Jako służąca wykazała się wielkim
i umiłowaniem pracy i wypełnienia powierzonych obowiązków, często
trudnych i niewdzięcznych.

W 1900 r. zapisała się do
Stowarzyszenia Sług Katolickich św. Zyty. Zachwycona duchowością
św. Franciszka w 1912 roku wstąpiła do III Zakonu
Franciszkańskiego przy Bazylice Św. Franciszka w Krakowie.

Zmarła
12 marca 1922 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ją w
Krakowie w dniu 13 sierpnia 1991 r. Patronką FZŚ została wybrana
na Kapitule Narodowej w 1992 r.

Zasady przyjęcia do
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Warunkiem
przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra
opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania.

Członkami
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy
ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18
rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i
wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a
także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.

Prośba o
przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której
rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych
członków.

Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

 • formacja wstępna
  (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy, formacja
  początkowa
  (nowicjat)
  trwająca co najmniej jeden rok,

 • przyrzeczenie życia Chrystusową
  Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa

  lub wieczysta).

 • Profesja jest aktem publicznym i
  kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.

Po
złożeniu uroczystej profesji rozpoczyna się proces formacji
ciągłej, który powinien trwać przez całe życie. Bracia
i Siostry są odpowiedzialni za własną formację, aby rozwijać
powołanie otrzymane od Pana w sposób coraz doskonalszy. Wspólnota
jest wezwana aby pomagać braciom i siostrom na tej drodze przez
serdeczność modlitwę i przykład

(KG FZŚ 37,3)

Bliższe informacje na temat Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich można otrzymać w klasztorach franciszkańskich,
na stronie internetowej www.fzs.franciszkanie.pl lub pod adresem:

Franciszkański
Zakon Świeckich w Polsce

Rada Narodowa
ul. Modzelewskiego 98
A
02-629 Warszawa
tel. (22) 844 14 73