Wychowywać mimo kryzysu – relacja z VII Sympozjum o Wychowaniu w Miejscu Piastowym

091202d.png W dniach 27-28 listopada br. odbyło się VII wychowawcze sympozjum naukowe pod hasłem „Wychowanie w dobie kryzysu”. W spotkaniach plenarnych uczestniczyło ponad 200 osób – głównie nauczycieli, wychowawców, katechetów, dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, w większości z terenu województwa podkarpackiego. Obecny był Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik i kilkunastu kapłanów ze Zgromadzenia, a także kapłani diecezjalni i kilkadziesiąt sióstr zakonnych: michalitek, sercanek, i służebniczek.

Organizatorem sympozjum było Zgromadzenie św. Michała Archanioła i Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.

Program obejmował trzy wystąpienia prelegentów, dyskusje tematyczne
po ich wystąpieniach oraz spotkania kuluarowe, stanowiące rozwinięcie
podejmowanych wcześniej zagadnień. Wprowadzenie w temat dnia stanowiły
homilie w czasie Eucharystii poprzedzających obrady. Obydwu liturgiom
przewodniczył ks. bp Marian Rojek z Przemyśla. Ks. Biskup był
kaznodzieją dnia pierwszego, natomiast w drugim dniu homilię wygłosił
ks. Dariusz Wilk – dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński w swoim wystąpieniu
zwrócił uwagę na potrzebę czujności wychowawców, nauczycieli i rodziców
wobec kryzysu. Uważa on jednak kryzys za zjawisko w dużej mierze
kreowane z przyczyn komercyjnych. Jednocześnie słowo „kryzys” jest
magicznym wyrażeniem, którym łatwo usprawiedliwia się różnego rodzaju
słabości gospodarcze, społeczne i w dużej mierze moralne. W wielu
wypadkach jest wyłącznie okolicznością wirtualną, zwalniającą łatwo
z wysiłku i odpowiedzialności. Jako odpowiedź na zaburzenia wychowawcze
wypływające z konsekwencji zawirowań społecznych i gospodarczych
prelegent wskazał stałą dostępność rodziców dla dzieci oraz tych,
którzy z konieczności ich zastępują. Ponadto ujmując problem w nurcie
duchowości michalickiej ks. Profesor stwierdził, że powściągliwość jako
postawa życiowa może stanowić skuteczną odpowiedź na lansowany
bezkrytycznie konsumpcjonizm.

091202h.jpg 

Następnie europoseł ziemi podkarpackiej Tomasz Poręba
przedłożył wystąpienie na temat eurosieroctwa stanowiącego istotny
problem w przypadku wyjeżdżających za granicę rodziców. Na przykładzie
swojej rodziny zaprezentował warianty rozwiązań takich sytuacji,
pokazując możliwość pogodzenia, mimo odległości pracy zarobkowej
i życia rodzinnego. Jako polityk mieszkający z rodziną na stałe
w Brukseli uświadomił korzyści takiego stanu rzeczy, jednocześnie
wskazując mimo wysokiego statusu społecznego na konieczność ciągłego
pokonywania związanych z tym trudności wychowawczych. Mówca zwrócił
uwagę, że wyjazd za granicę powinien stanowić ostateczne rozwiązanie.

Prof. dr hab. Anna Latawiec omówiła zagrożenia płynące ze
strony mediów stymulujących u dzieci i młodzieży zapotrzebowanie na
luksus przy jednoczesnym braku możliwości jego zaspokojenia. Wobec
szerokich możliwości multimedialnych decydującą rolę w pozytywnym ich
wykorzystaniu pełnią takie sfery ludzkiego życia jak: charakter,
duchowość, samodyscyplina oraz kontrola, które kształtowane są przede
wszystkim przez dom rodzinny, ale także przez mądrych nauczycieli,
duszpasterzy, wychowawców, liderów grup.

Aktualność tematyki sympozjum znalazła potwierdzenie w ożywionej
dyskusji końcowej, której efektem były postulaty o kontynuację
podjętych w tym roku zagadnień.

Za: www.michalici.pl.