XLI Konwent Generalny Zgromadzenia Misji w Paryżu

100630c.png W poniedziałek, 28 czerwca 2010 r. rozpoczął się XLI Konwent Generalny Zgromadzenia Misji. "Kreatywna wierność misji” to motto Konwentu odbywającego się w roku 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. Jego tematem przewodnim są słowa zaczerpnięte z drugiego artykułu Konstytucji: “Wierni Ewangelii… wrażliwi na znaki czasu… na nowe sposoby i wykorzystanie nowych środków… pozostajemy w nieustannym stanie odnowy”. Otwarcie Konwentu nastąpiło podczas koncelebrowanej Mszy św. odprawionej w kaplicy obok Domu Macierzystego w Paryżu (95 Rue de Sevres) u stóp relikwii św. Wincentego a Paulo.

W Konwencie uczestniczy 137
konfratrów:  117 delegatów, w tym 7 z
Kurii Generalnej (z urzędu), 49 Wizytatorów (z
urzędu), 6o delegatów wybranych na Konwentach
Prowincjalnych (w tym jeden brat).  Uczestnikom
towarzyszy 14 tłumaczy (francuskiego, hiszpańskiego,
angielskiego i włoskiego).  Trzech Syntezatorów, będzie
koordynowało dyskusje panelowe w trakcie obrad.  Kronikę Konwentu
prowadzi jedna osoba, a
kolejnych dwóch Konfratrów zapewnia obsługę strony internetowej.

Prowincję Polski reprezentują: ks. Wizytator Arkadiusz Zakręta (z urzędu) oraz delegaci: ks. Władysław Bomba (Kraków, Kleparz), ks. Kryspin Banko (Kraków, Stradom), ks. Waldemar Rakocy (KUL), ks. Kazimierz Stelmach (Piacenza, Włochy)

Ponadto
z urzędu w Konwencie uczestniczy ks. Józef Kapuściak, Wikariusz Generalny. Za obsługę medialną odpowiedzialny
jest br. Adam
Budzyna.W poniedziałek, 28 czerwca
wszyscy uczestnicy Konwentu
Generalnego zgromadzili się w kaplicy św. Wincentego a Paulo
przy Maison Mere de la Lazaristes aby współcelebrować i uczestniczyć w
uroczystej Mszy św. (teksty Mszy wotywnej o św. Wincentym a Paulo)
otwierającej Konwent. Liturgii przewodniczył Przełożony
Generalny, ks. Gregory Gay CM
, który także wygłosił homilię.
Jej tekst zamieszczamy poniżej.
 

Homilia Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM
na otwarcie Konwentu Generalnego
28 czerwca 2010

Czytania
mszalne: Koh 4, 1-10; Ps. 33 ; 2Kor. 8, 7-9; Łk 4,16-22

« pobierz w wersji PDF »

Słowo Boże to miecz obosieczny. Moje
serce zostało przebite słowami, które Pan wypowiedział dzisiejszych
czytaniach do nas, gdy rozpoczynamy XLI Konwent Generalny przywołując
obecności Ducha Jezusa Chrystusa.

Nasz cel to: kreatywna wierność misji.
To Duch namaścił nas abyśmy byli dobrą nowiną dla ubogich tak jak Duch
namaścił Jezusa Chrystusa. Wincenty a Paulo zaprasza swoich misjonarzy
do czynienia tego co Pan Jezus czynił, kiedy był tutaj na ziemi.
Wyzwaniem dla mnie był komentarz autora pierwszego czytania. Mówi on o
„łzy uciśnionych, a nie ma, kto by ich pocieszył”.

Moi bracia, gdzie jesteśmy jako
Zgromadzenie? Czy biegniemy do ofiar prześladowań, wojen i przemocy aby
przynieść im pomoc? Czy też jesteśmy wśród oprawców? Z bezpośredniej
perspektywy łatwo jest postanowić czy jesteśmy prześladowcami. O wiele
trudniej jesteśmy w stanie powiedzieć czy znajdujemy się pośród
uciskających pośrednio, bądź to chroniąc nasze strefy wygody i żyjąc
stylem życia, który utrudnia życie innym bądź po prostu z powodu grzechu
zaniechania.

Czy wykonując te same stare czynności
okopaliśmy się w naszych apostolskich doświadczeniach, naszej misji? Czy
sól utraciła swój smak? Czasem tak właśnie jest. Widziałem to w trakcie
moich podróży po Zgromadzeniu. Wiele, poważnie i dogłębnie rozważałem z
Radą na temat różnych kwestii. Wielokrotnie sprowadza się to do
wniosku, że interesuje nas wyłącznie wykonywanie naszych własnych
rzeczy. Jesteśmy tym „kimś samym jedynym, a nie ma drugiego”. Czytanie
kończy się słowami: „Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł”.

Tak, moi bracia, niech Słowo Boże
prowokuje nas dzisiaj, ponieważ mówi ono, że dwom jest lepiej niż
jednemu. „Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego”. A ja mówię, że
trzech jest lepszych niż dwóch. A cała wspólnota zjednoczona w pomocy
jeden drugiemu jest najlepsza ze wszystkich. Nasze Konstytucje wzywają
nas do spojrzenia na misję w ten właśnie sposób. Wspólnota dla misji.

Drugie czytanie z listu św. Pawła do
Koryntian prowokuje nas to sięgnięcia poza nasz osobisty interes,
sprawdzając autentyczność naszego zainteresowania innymi. Tak jak Jezus
stał się ubogi, my jesteśmy wezwani by stać się ubogimi, ubogimi wśród
ubogich. To nie znaczy, że jesteśmy wezwani do dzielenia tej samej
niedoli ale raczej do odczuwania ich niedoli, do pokazania naszej
solidarności a potem raczej zamiast dać mi w rękę, podać im rękę. Tak
więc sięgnijmy poza nasz osobisty interes, zobaczmy dzisiejszą sytuację
ubogich, sytuację prześladowanych, stać się z nimi jednym, a tym samym
jednym z Jezusem, ubogacając się Jego miłością.

Z perspektywy historycznej można
powiedzieć, że doświadczenie ubogich prowadziło św. Wincentego a Paulo
do Boga. Lecz, kiedy zagłębimy się bardziej w życiorysie Świętego, z
perspektywy wiary będziemy mogli powiedzieć, że to Bóg zaprowadził
Wincentego do ubogich. A Boża miłość umożliwiła mu pogłębić
doświadczenie jedności z nimi.

Moi bracia, Bóg nieustannie prowadzi nas
do ubogich. To jest nasze powołanie. Oto dlaczego, Duch Pański zstąpił
na nas. Zostaliśmy namaszczeni by nieść radosne wieści ubogim. Módlmy
się, aby w trakcie tego Konwentu Generalnego Duch Pański prowadził nas
do większego zaangażowania się jako bracia, zjednoczeni w ewangelizacji i
służbie ubogim. Oraz abyśmy czynili to w sposób kreatywnie wierny.

Gromadząc się wokół stołu Pańskiego aby
posilić się Jego Słowem i odżywić się darem Eucharystii, prośmy Pana by
wzmocnił naszą wzajemną miłość, tę miłość, którą On pierwszy nas
umiłował, byśmy szli głosić „rok łaski od Pana.” Niech pomoże nam
rozciągnąć ten rok na następne co najmniej sześć lat.


Sekretariat Stanu
Sekcja Spraw Ogólnych

Z okazji XLI Konwentu Generalnego
Zgromadzenia Misji

Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI
przesyła serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom zapewniając o swojej
żarliwej modlitwie aby ich starania przyczyniły się do odnowy w
głoszeniu Ewangelii najuboższym. W obecnym roku, 350. rocznicy śmierci
św. Wincentego a Paulo, niechaj wszyscy księża i bracia Misji
przywołają na pamięć to, że duch misjonarza wymaga aby przyoblekli się w
ducha Jezusa Chrystusa. Byli ludźmi duchowymi nasyconymi Bożą miłością.
Tutaj znajdziecie odwagę by iść na spotkanie z ubogimi by głosić im
Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa.

Teraz, gdy Rok Kapłański dobiegł właśnie
końca, niech Zgromadzenie Misji pozostanie wierne swojemu powołaniu do
formowania kapłanów ożywionych dynamizmem misjonarskim, który przyczyni
się do odnowienia Kościoła i świata w duchu Ewangelii. Misje ad gentes
także wymaga od niego większego zaangażowania, w roku 150-ej rocznicy
śmierci św. Justyna de Jacobis, tego dobrego pasterza, który całkowicie
oddał się Bogu i swojej misji. Niech nigdy nie zabraknie wam gorliwego
ducha waszego założyciela aby „aby spieszyć z pomocą duchową do naszych
bliźnich jak do ognia”!

Powierzając uczestników Konwentu
Generalnego opiece św. Wincentego a Paulo i świętego Justyna de
Jacobis oraz matczynemu wstawiennictwu Najświętszej Pani, Ojciec Święty
przesyła wam czułe Błogosławieństwo Apostolskie, które rozszerza na
wszystkich członków Zgromadzenia Misji i osoby korzystających z ich
apostolatu.

W Watykanie, 8 czerwca 2010

Kardynał Tarcisio Bertone Sekretarz Stanu
Jego Świątobliwości

Do: Ks. Gregory Gay Przełożony Generalny
Zgromadzenia Misji Rzym

 

Za: www.misjonarze.org.