Z Maryją bądźmy świadkami miłości!

100424a.png Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne „Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro” rozpoczęło się w piątek, 23 kwietnia na Jasnej Górze. Spotkanie zorganizowano z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 100-lecia rekoronacji Cudownego Obrazu Jasnogórskiego koronami papieża św. Piusa X.

„Sama myśl zorganizowania Sympozjum wiąże się ze świętowaniem jubileuszu
100-lecia rekoronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ono przebiega w
płaszczyźnie pobożnościowej, pierwsza sobota miesiąca jest modlitwą
narodu, ku przyszłości naszego społeczeństwa myślimy o jakiejś wielkiej
odnowie duchowej. Druga warstwa to jest próba pogłębienia
intelektualnego kultu Matki Bożej, i temu chce służyć nasze Sympozjum.
Zostało ono zorganizowane w dość błyskawicznym tempie. Udało mi się
przekonać referentów, profesorów, żeby przygotowali tekst do druku i to
zaowocowało już książką, która otrzymają uczestnicy” – mówi o.
prof. UKSW Zachariasz S. Jabłoński
, czuwający nad
organizacją spotkania.

W gronie wielu wybitnych referentów znaleźli się m.in. prof.
Franciszek Ziejka, b. rektor UJ, Kraków; bp dr Wacław Depo, KUL –
Zamość-Lubaczów; bp prof. Antoni Długosz, Ignatianum, Częstochowa; bp
prof. dr hab. Marek Jędraszewski, UAM, Poznań. Zostanie także odczytany
referat śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka, rektora UKSW, który zginął w
katastrofie smoleńskiej.

Sympozjum trwać będzie przez dwa dni w Kaplicy Różańcowej. Patronat
naukowy nad spotkaniem sprawują: Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i Polskie Towarzystwo Mariologiczne; patronat
medialny: Biuro Prasowe Jasnej Góry, Dwumiesięcznik „Jasna Góra”,
Tygodnik Katolicki „Niedziela” i Radio „Jasna Góra”.

o. Stanisław Tomoń

BPJG / mnIzydor Matuszewski, OSPPE Generał Zakonu Paulinów

ŚWIĘTOWANIE JUBILEUSZU KU PRZYSZŁOŚCI

Czcigodni Organizatorzy oraz Uczestnicy Sympozjum!

Podzielam i dołączam się do radości i wdzięczności ojca przeora za
zorganizowanie tego Ogólnopolskiego Sympozjum Mariologicznego, które
uprzedza o miesiąc setną rocznicę rekoronacji Jasnogórskiego Obrazu
Matki Bożej koronami papieża, świętego Piusa X, w 1910 roku.

Już sam tytuł tego Sympozjum: „Z Maryją, Królową Polski, bądźmy
świadkami miłości. Dziś i jutro”, nie tylko sugeruje nam, ale wzywa nas
do postawy świadków miłości w celebrowaniu tego historycznego
wydarzenia. W chwili kradzieży koron, które były nałożone na skronie
Jezusa i Maryi 8 września 1717 roku, jako dar papieża Klemensa XI, Jasna
Góra była okupowana i bezwzględnie kontrolowana. Pod okupacją trzech
zaborców znajdowała się cała Rzeczpospolita. W takim kontekście
zorganizowano kradzież koron z Jasnogórskiego Obrazu, 22/23 października
1909 roku, aby upokorzyć jeszcze bardziej zniewolony naród. Stanowiło
to dobrą okazję do pseudo-dobroczynnego gestu ze strony rosyjskiego
zaborcy, aby sam car Mikołaj II stał się darczyńcą koron dla
Jasnogórskiego Obrazu Królowej Korony Polskiej. Zaborcy, oczywiście, nie
tolerowali tego tytułu. Aby uniknąć tej wyraźnej profanacji, zarówno
samego Obrazu Jasnogórskiego, jak i drogiej sercom Polaków Jasnogórskiej
Królowej, biskupi polscy zaboru austriackiego (abp Józef Bilczewski ze
Lwowa) zabiegali, aby te korony ofiarował sam papież Pius X.

Nie wchodzę głębiej w te wydarzenia historyczne, gdyż będą one także
przedmiotem refleksji obecnego Sympozjum. Przytoczę tylko słowa
świętego papieża, Piusa X, jakie wypowiedział do polskiej delegacji, na
której ręce składał ofiarowane korony: Zaledwie się dowiedziałem, że
Polska płacze, postanowiłem ofiarować od siebie korony Matce
Najświętszej na miejsce tych, które był przesłał jeden z moich
poprzedników. Boleję tylko, że moje ubóstwo nie pozwoliło mi złożyć daru
tak wspaniałego, jaki ofiarować pragnęło serce moje. Gdyby to było w
mojej mocy, to bym cud uczynił, aby dar mój odpowiadał gorącemu mojemu
nabożeństwu ku Bogurodzicy i mojej miłości dla narodu polskiego.

Dzisiaj, w setną rocznicę tamtych wydarzeń, żyjemy w wolnej Polsce,
której synowie i córki chcą wyrazić swoją wdzięczność Matce Bożej za
odzyskaną wolność i prosić o łaskę mądrego zagospodarowania tej
wolności, która jest darem Boga. Polacy pragną złożyć Maryi dar serca,
wyrażony w składanych w różnej formie wotach, aby w wolnej Polsce
wyśpiewać Bogu, przez ręce i Serce Maryi, pieśń wdzięczności, miłości i
nadziei.

Nowe korony zostały już poświęcone przez papieża Benedykta XVI, zaś
ciągle trwa symboliczna procesja składania darów wotywnych na nowe
sukienki dla Jezusa i Maryi z Jasnogórskiej Ikony. Jesteśmy przekonani,
że za każdym darem wotywnym kryje się wielkie serce Polaków, którzy
kochają swoją Matkę i Królową, zaś składając swój dar serca, mówią, że
dalej chcą przy Niej trwać i od Niej uczyć się gorącej miłości do
Chrystusa i Jego Kościoła, a także autentycznej miłości do ojczyzny,
której na imię Polska.

Żywię ogromną nadzieję, że obecne Sympozjum przyczyni się do
pogłębienia tej postawy nie tylko w nas, uczestnikach, ale poprzez
publikację jego treści również w tych ludziach, jak i w całych
środowiskach, którym sercu droga jest Jasnogórska Matka i Królowa. Ona
ma największy płaszcz matczyny w Polsce – jak mawiał Sługa Boży Stefan
kardynał Wyszyński – którym otula nie tylko Rzeczpospolitą, ale całą
polską diasporę. Niech więc spocznie na nas Jej łaskawe wejrzenie,
abyśmy mogli usłyszeć jak nasze serce bije w Jej Sercu i tą miłością
dzielili się ze wszystkimi, którzy żyją na polskiej ziemi.

Książka: „Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i
jutro”; redaktor Zachariasz S. Jabłoński OSPPE; PAULINIANUM Wydawnictwo
Zakonu Paulinów, Jasna Góra-Częstochowa 2010; s. 11-12Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne

Jasna Góra 23-24 kwietnia 2010

Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro

Jubileusz 100-lecia rekoronacji koronami św. Piusa X

piątek, 23 kwietnia

14.30 – Otwarcie Sympozjum – powitanie o. Roman Majewski,
przeor Jasnej Góry

Wprowadzenie merytoryczne – o. Izydor Matuszewski, generał
Zakonu Paulinów

1. Królewskie atrybuty Wizerunku Jasnogórskiej Bogurodzicy
mgr Ewa Smulikowska, Instytut Historii Sztuki PAN, Warszawa

2. Maryja Królowa Korony Polskiej w literaturze pięknej

czasów narodowej niewoli – prof. Franciszek Ziejka, b. rektor
UJ, Kraków

3. Wokół koronacji Cudownego Obrazu diademami św. Piusa X
o. prof. UKSW Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, Jasna Góra

4. Biblijne odniesienia w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego o
Maryi Królowej Polski
– referat śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka,
rektora UKSW, który zginął w katastrofie smoleńskiej, zostanie odczytany

5. Od królewskości do zawierzenia Maryi Królowej Polski w
teologii Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego
– ks. prof. Jerzy
Lewandowski, UKSW, Warszawa

16.30-16.50 – przerwa

6. Jasnogórska Maryja Królowa Polski w posłudze pasterskiej
Prymasa Tysiąclecia wobec Narodu
– prof. Krystyna Czuba, UKSW,
Warszawa

7. Ikona teologiczna Maryi Królowej w dokumentach Jana Pawła II
– ks. prof. UKSW Roman Karwacki, Warszawa

8. Teologiczne motywacje w nauczaniu Jana Pawła II o Maryi
Królowej Polski
– ks. prof. Bogdan Ferdek, PWT Wrocław

18.00–18.15 – głos uczestników

18.30 – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej – przewodniczy bp Wacław
Depo, biskup zamojsko-lubaczowski

21.00 – Apel Jasnogórski – bp dr Henryk Tomasik, biskup radomski

sobota, 24 kwietnia

7.30 – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej – przewodniczy abp Stanisław
Nowak, metropolita częstochowski

9.15 – Rozpoczęcie sesji

9. Uniwersalne treści tytułu Maryi Królowej Polski – ks.
prof. Janusz Królikowski PUSC Rzym, UPJPII Kraków

10. Maryja Królowa Polski we współczesnym etosie narodu – bp
dr Wacław Depo, KUL – Zamość-Lubaczów

11. Maryja Królowa Polski w perspektywie politycznej – o.
prof. KUL Jan Mazur OSPPE, Kraków

12. Maryjne świadectwo królewskiej służby – Ks. dr Teofil
Siudy, UKSW, Częstochowa

10.55-11.15 – przerwa

13. Maryja Królowa Polski w katechezie współczesnej – bp
prof. Antoni Długosz, Ignatianum, Częstochowa

14. Polscy świadkowie Miłości w szkole Jasnogórskiej Królowej
– ks. prof. KUL Marek Chmielewski, Lublin

15. Maryja Królowa Polski w życiu i posłudze Sługi Bożego ks.
Jerzego Popiełuszki
– ks. prof. Antoni Lewek, UKSW, Warszawa

16. Jasnogórska Królowa Polski – mocą zwycięstw i odrodzenia
o. mgr lic Kazimierz Maniecki OSPPE, Jasna Góra

17. Perspektywy królewskości Maryi – ks. prof. UKSW Ignacy
Bokwa, Warszawa

13.00 – głos uczestników

21.00 – Apel Jasnogórski – bp prof. dr hab. Marek Jędraszewski, UAM,
Poznań

Patronat naukowy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Mariologiczne

Patronat medialny: Biuro Prasowe Jasnej Góry, Dwumiesięcznik „Jasna
Góra”, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio „Jasna Góra”

zgłoszenia: o. Zachariasz Jabłoński OSPPE, ul. Koreckiego 2,
42-225 Częstochowa,

email: [email protected]

Miejsce obrad: Kaplica Różańcowa na Jasnej Górze

Zapraszają Ojcowie Paulini

Zobacz więcej: www.jasnagora.com