Home WiadomościZ kraju Michalici: trwa Kapituła Generalna

Michalici: trwa Kapituła Generalna

Redakcja

michalici.pl19 kwietnia: „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana” śpiewali, wyznając  swoją wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego, u początku porannej Eucharystii uczestnicy drugiego dnia obrad XXI Kapituły Generalnej. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił wikariusz generalny, ks. Ryszard Andrzejewski. Poranną sesję plenarną rozpoczęto od odczytania przez sekretarzy protokołu z obrad dnia poprzedniego.

Po akceptacji przez ojców kapitulnych wysłuchano sprawozdania sekretarza generalnego, ks. Eugeniusza Daty. Przedstawił on m.in. bogato opracowaną statystykę dot. Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. Liczy ono 330 członków (1 biskup, 266 księży, 40 kleryków, 17 braci i 6 nowicjuszy), którzy pracują w 17 krajach świata (Argentyna, Paragwaj, Włochy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Papua Nowa Gwinea, Niemcy, Austria, Aruba, Curaçao, Dominikana, Puerto Rico, Białoruś, Ukraina, Polska), składa się z 2 prowincji, 3 wiceprowincji i 1 delegatury. Prowadzi 2 domy dziecka, kilkanaście oratoriów, centrów młodzieżowych, 5 szkół i 101 parafii (23 w Polsce, 5 na Białorusi, 3 na Ukrainie, 7 w Paragwaju i Argentynie, 16 we Włoszech i Szwajcarii, 6 w USA i Kanadzie, 8 w Australii, 16 w Niemczech, 18 Dominikanie, Arubie, Curaçao i Puerto Rico). Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz patronuje ponad 30 szkołom podstawowym, średnim i wyższym.

Drugą część sesji plenarnej stanowiło sprawozdanie prokuratora generalnego, ks. Mariana Babuli z Rzymu. Następnym prelegentem był wikariusz generalny, ks. Ryszard Andrzejewski, który przedstawił omówienie ostatnich 6 lat Zgromadzenia w obszarze duchowości, formacji i charyzmatu. W dalszej części wysłuchano relacji radcy generalnego, ks. Tadeusza Musza, referenta ds. apostolstwa i duszpasterstwa powołań, a zarazem rzecznika prasowego Zgromadzenia. Następnie sprawozdanie złożył radca generalny ks. Adam Żurad, referent ds. młodzieży i apostolstwa trzeźwości, a po nim radca generalny ks. Leszek Przybylski, referent ds. wychowania  w michalickich placówkach szkolnych i wychowawczych, który szeroko omówił działalność Zgromadzenia na polu edukacyjnym. Kolejną część obrad stanowiła dyskusja nad przedłożonymi opracowaniami. Do poszczególnych przedstawicieli Rady Generalnej Zgromadzenia skierowano pytania, na które członkowie Zarządu udzielili odpowiedzi. Popołudniową sesję wypełniło sprawozdanie ekonoma generalnego, ks. Jerzego Sosińskiego.

Podczas Nieszporów okolicznościowe „słówko” do współbraci skierował  ks. Józef Kowal – duszpasterz z Melitopola (południowo-wschodnia Ukraina).


20 kwietnia: Trwa wołanie o światło i moc Ducha Świętego. To On prowadzi po drogach prawdy, mądrości i wdzięczności wypełniając umysły i serca uczestników XXI Kapituły Generalnej. Porannej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kazimierz Lorencowicz – prowincjał prowincji paragwajsko-argentyńskiej. Poranną sesję rozpoczęto od wysłuchania drugiej części ubogaconego prezentacją multimedialną sprawozdania ekonoma generalnego ks. Jerzego Sosińskiego.

Nastąpiła seria sprawozdań: ks. Kazimierza Lorencowicza, ks. Bogdana Kalisztana – prowincjała prowincji włosko-szwajcarskiej i ks. Stanisława Friede – przełożonego wiceprowincji niemiecko-austriackiej.

Sesję popołudniową rozpoczęło przedłożenie ks. Andrzeja Kowalczyka – przełożonego wiceprowincji północno-amerykańskiej. Sprawozdanie z wiceprowincji na Pacyfiku złożyli: ks. Jan Bieniek i ks. Stanisław Kluk. W imieniu nieobecnego przełożonego delegatury karaibskiej ks. Wiesława Szpili sprawozdanie odczytał ks. Jan Typa.

Część drugą sesji popołudniowej rozpoczęło wystąpienie ks. Piotra Prusakiewicza – moderatora kultu św. Michała Archanioła, redaktora czasopism „Któż jak Bóg” i „The Angels. Messengers from a loving God”. Następnie wysłuchano sprawozdania przewodniczącego komisji przygotowującej XXI Kapitułę Generalną – ks. Ryszarda Andrzejewskiego i dokonano wyboru członków do komisji wniosków.

Na wieczorną modlitwę brewiarzową uczestnicy Kapituły zgromadzili się w kaplicy miejscowego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Nieszporom przewodniczył ks. Marek Czaja – wikariusz ze Stalowej Woli, który wygłosił okolicznościowe „słówko” pod tytułem „Przełożeństwo jako służba”.

Po Nieszporach ks. dyrektor Marcin Różański, w krótkich słowach, zaprezentował historię wychowawczej działalności michalitów w Markach i podarował ojcom kapitulnym swoją książkę pt. „Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w Polsce w latach 1945-2004”.


21 kwietnia: Ponad 650 miejsc, w tym 399 parafii, 184 klasztory oraz 65 innych placówek nawiedził św. Michał Archanioł w znaku wiernej kopii figury z cudownej groty objawień na Gargano. Peregrynacja, która aktualnie trwa w diecezji pelplińskiej, według sprawozdania głównego moderatora ks. Rafała Szwajcy, do końca 2015 roku objęła wszystkie polskie metropolie, a ponad 120.000 wiernych przyjęło szkaplerz Księcia Niebieskiego. Nawiedzenie odbyło się także w następujących krajach: Anglia, Białoruś, Czechy, Francja, Irlandia, Austria, Niemcy, Szwecja, Ukraina, Walia, Włochy, Szwajcaria, Australia, Argentyna, Kanada, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Republika Dominikańska i USA. Ojcowie kapitulni z wdzięcznością przyjęli informacje, jak wielkich dzieł dokonuje Bóg w sercach ludzkich przez wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła. Czas mocy i łaski trwa.

Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Edward Świątkowski – radca prowincji włosko-szwajcarskiej i proboszcz w Crescentino (Włochy). Podczas porannej sesji przewodniczący komisji rewizyjnej ks. rektor Kazimierz Tomaszewski przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, a później ojcowie kapitulni podjęli dyskusję na temat sprawozdania finansowego ekonoma generalnego ks. Jerzego Sosińskiego.

W dalszej części uczestnicy Kapituły wysłuchali następujących komunikatów: ks. Henryka Skoczylasa – dyrektora Centrum Myśli Michalickiej oraz ks. Rafała Szwajcy. Następnie ks. Rafał Kamiński przedstawił „Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczo-duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła”.

W ramach sesji popołudniowej, w trzech grupach roboczych, podjęto dyskusję nad zaprezentowanymi sprawozdaniami oraz zagadnieniami opracowanymi w „Instrumentu laboris”. Dyskusja dotyczyła następujących tematów: charyzmat i formacja, praca wychowawcza, praca apostolska, działalność misyjna.

Wieczornemu nabożeństwu ku czci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza przewodniczył ks. Stanisław Kluk – wikariusz przełożonego wiceprowincji na Pacyfiku, proboszcz w North Ryde – Sydney. W ramach „słówka” podjął refleksję nad słowami „miłość cierpliwa jest” (1 Kor 13,4). Nabożeństwo zakończyło ucałowanie relikwii Błogosławionego Założyciela.


22 kwietnia: Trwa napełnianie się Duchem, którego niż inne dary Ojciec z nieba daje wszystkim, którzy Go proszą (por. Łk 11, 13). Z troską o Bożą chwałę i dobro Zgromadzenia ojcowie kapitulni kontynuowali dzisiaj spotkania w grupach. W oparciu o „Instrumentum laboris” formułowano propozycje uchwał, zaleceń i sugestii na późniejsze zebrania plenarne. Na spotkaniu roboczym zebrała się także komisja wniosków.

Dzień rozpoczęła Msza święta z jutrznią, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tadeusz Musz – radca generalny i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Z uwagą wysłuchano komunikatów zaproszonych gości: ks. Roberta Ryndaka – moderatora Bractwa Szkaplerza św. Michała Archanioła i ks. Jana Seremaka – prezesa Towarzystwa Powściągliwość i Praca im. bł. Bronisława Markiewicza.

Statut Bractwa Szkaplerza został zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego ks. Kazimierza Radzika w dniu 27 marca 2013 r. Szkaplerz jest znakiem powierzenia własnego życia św. Michałowi Archaniołowi. Wszyscy, którzy go noszą, doświadczają jego wyjątkowej mocy i opieki. Ks. Robert w swej prezentacji dokonał podsumowania moderowanego przez siebie dzieła.

Ks. Jan Seremak z pasją opowiedział o swojej pracy na polu krzewienia trzeźwości. Ten model działalności przy Sanktuarium w Miejscu Piastowym staje się wzorczym dla innych grup. Ojcowie kapitulni byli pod wrażeniem łask, których Pan Bóg udziela ludziom poprzez posługę michalitów w szerzeniu kultu św. Michała Archanioła i propagowaniu trzeźwości na wzór bł. Bronisława Markiewicza.

W ramach popołudniowej sesji podjęto dyskusję nad zagadnieniami poruszanymi podczas pracy w grupach. Na zakończenie obrad powołano pięć komisji tematycznych: 1. Życie wspólne i rady ewangeliczne, 2. Duchowość anielska, 3. Formacja i duszpasterstwo powołaniowe, 4. Działalność apostolska, 5. Praca wychowawcza i edukacyjna.

Na Nieszpory i wspólnotową kolację uczestnicy Kapituły udali się do Słupna, do parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej i bł. ks. Bronisława Markiewicza.  Posługują tu nasi współbracia: ks. Piotr Kluk – proboszcz, ks. Michał Mazur – wikariusz i ks. Maksymilian Sowa – duszpasterz.  Wieczornej modlitwie przewodniczył ks. Dariusz Wilk – dyrektor michalickich szkół w Krośnie. W wieczornym słowie podjął refleksję nad tekstem z Listu do Filipian: „dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21).

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt  7, 7).


23 kwietnia: Życie wspólne, krzewienie kultu św. Michała Archanioła oraz misja wychowania to niektóre z licznych tematów, które podejmowano podczas pracy w komisjach kapitulnych. Współbracia z troską i zaangażowaniem dzielili się wszystkim, co stanowi ich codzienność w różnych zakątkach świata. Wyrażono radość z wielkich dzieł Boga dokonanych przez posługę michalitów. Doceniono pracę wszystkich członków Zgromadzenia pracujących na różnych polach działalności formacyjnej i apostolskiej. Sformułowano propozycje wniosków, uchwał i sugestii, które zostaną poddane dyskusji na zebraniach plenarnych.

zisiejszej Eucharystii przewodniczył solenizant – ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Stanula – przełożony domu zakonnego i proboszcz parafii pod wezwaniem bł. Michała Kozala w Gnieźnie.

Podczas pierwszej sesji porannej wysłuchano protokołu z poprzedniego dnia obrad i naniesiono poprawki. Następnie przystąpiono do pracy w powołanych komisjach kapitulnych, które podjęły następujące zagadnienia: życie wspólne i rady ewangeliczne, duchowość anielska, formacja i duszpasterstwo powołaniowe, działalność apostolska, praca wychowawcza i edukacyjna.

Podczas obiadu świętowano 50. urodziny ks. Stanisława Kluka oraz imieniny ks. Jerzego Sosińskiego i ks. Marka Czai.

Ojciec Generał wraz z kilkoma współbraćmi pojechali się do Gniezna, by tam świętować uroczystości ku czci św. Wojciecha. Wielu innych ojców kapitulnych opuściło Marki, decydując się przeżyć najbliższą niedzielę w różnych placówkach michalickich. Kapituła generalna wznowi obrady w poniedziałek. Jej uczestnicy dziękują za modlitwę i proszę o dalsze, wytrwałe wołanie o Ducha Świętego.


 

Obserwuj na: www.michalici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda