Pallotyni: Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Międzynarodowe Sympozjum pt. Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbywa się w dniach 18-19 maja 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy.

Organizatorami są pallotyńskie seminarium oraz Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Ołtarzewskich Dni Apostolstwa.

W spotkaniu uczestniczą osoby duchowne i świeckie. Pierwszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr mówiący o elementach tożsamości polskiej inspirowanych chrześcijaństwem. Rzeczą ważną jest podkreślenie, że proces zapoczątkowany w 966 roku trwa i domaga się nieustannej refleksji – powiedział ks. Bortkiewicz.

Dalej prelegent zauważył, że chrystianizacja przyniosła zmiany w poziomie ówczesnego społeczeństwa. Prelegent wykazał także skutki dalekosiężne Chrztu Polski, którymi były m.in. pokonanie reakcji pogańskiej XI w., integracja społeczności czasu rozbicia dzielnicowego, kształtowanie języka polskiego, a także przyczynienie się do odzyskania podmiotowości Polski w drugiej części XX w.

Następnie odbył się panel dyskusyjny oraz przerwa kawowa, po której referat pt. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego (List do Galatów) jako owoc Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, wygłosił ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel. Lektura Pisma Świętego we wspólnocie chrześcijańskiej jest przestrzenią kształtowania żywej relacji do Chrystusa – powiedział ks. Wróbel

Narodowe Czytanie Biblii ma na celu doprowadzenie wiernych do rozmowy z Bogiem, do osiągnięcia zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, do powstawania i wzrastania wspólnoty wiary oraz do praktykowania życia zgodnego z Bożym planem. Lecz najważniejszym celem jest wzbudzenie miłości do Słowa Bożego. 

Centralnym wydarzeniem pierwszego dnia sympozjum była Eucharystia. Mszy świętej koncelebrowanej, sprawowanej w samo południe w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, był ks. dr Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Ks. Hanas wygłosił także homilię, podczas której powiedział następujące słowa: patrząc na historię 1050 lat możemy zauważyć ciągły rozwój – od niepozornej decyzji Księcia Mieszka aż po dziś dzień

Homilista wskazał, że Ewangelia jest siłą integrującą, przekonującą w sposób pokojowy. Proces, który rozpoczął się wraz z Chrztem Polski związany jest z sercem człowieka. Sercem, które zna tylko Bóg i tylko On może je oczyścić. 

Drugi panel sympozjum rozpoczął moderator, ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, który powitał pierwszego prelegenta – ks. dr hab. Radosław Kimsza. Pracownik wydziału architektury Politechniki Białostockiej przedstawił temat: Teologia architektury a jej milenijny zapis. Na wstępie prelegent postawił następujące pytanie: Czy istnieje teologia architektury? W odpowiedzi zgromadzeni usłyszeli, że skoro istnieje Boski Architekt to można mówić o teologii architektury. Teologia świątyni chrześcijańskiej to teologia świątyni komunii – communio personarum (por. Ja i Ojciec jedno jesteśmy – J 10,30).

Trzecią część moderował ks. dr Alexander Maria Pietrzyk SAC. W niej usłyszeliśmy wystąpienie ks. prof. dr hab. Mariana Kowalczyka SAC pt.: Eklezjalne posłannictwo ludu Bożego 50 lat po Millenium Chrztu Polski. W Kościele należy spełniać funkcje mu powierzone zgodnie ze stanem. Wierni winni dawać świadectwo swego życia, nawet oddając je za wiarę. Ważnym zadaniem ludu Bożego jest posługa Słowa jako nadzwyczajnych szafarzy Słowa Bożego. 

Ostatni referat tego dnia wygłosił ks. dr Ireneusz Kamionka. Wykładowca Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie przedstawił następujące zagadnienie: Postawy społeczno-religijne mieszkańców Ziem Zachodnich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 50 lat po Milenium Chrztu Polski.

Drugiego dnia sympozjum, 19 maja 2017 r., zgromadzeni usłyszą m.in. o formacji diakonów stałych. Status warsztatów muzycznych  – wsparcie zdrowych relacji i współpracy (lic. Elizabeth Meiklejohn, Królewska Akademia Muzyki, Londyn (Anglia)), o perspektywach duszpasterstwa w Holandii (ks. dr Wilhelmus M. G. Eggen, Instytut Misjologii Uniwersytetu Middlesex, Londyn (Anglia) oraz profetycznej roli pallotyna w kontekście dopełnienia 1050-lecia Chrztu Polski. Studium na podstawie 70-lecia SAC we Francji (ks. dr Alexandre Marie Pietrzyk SAC, Centre du Dialogue et Editions du Dialogue, Paryż (Francja). 

al. Dominik Gaładyk SAC