Prowincja św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych: Logo i temat kapituły prowincjalnej

Prowincja św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych przygotowuje się do 37. Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się w Górze Św. Anny w dniach od 10-14 IV 2012. Z tej racji zostało sporządzone logo, które informuje o założeniach kapitulnych. Sygnalizuje ono 37. kapitułę w przeszło stuletniej historii prowincji wrocławskiej i jej temat przewodni: „Vocati ad evangelizandum” (Powołani do ewangelizacji).

W temat wpisuje się refleksja o „darze Ewangelii”, który otrzymały zakony – męski i żeński – założone przez św. Franciszka z Asyżu. Zakon męski, braci mniejszych, obchodził w 2009 swoje osiemsetlecie istnienia, a żeński, ubogich sióstr świętej Klary, taki jubileusz aktualnie świętuje. Kapituła prowincjalna jest uzasadnionym i właściwym miejscem, gdzie bracia i siostry Świętych asyskich spotkają się razem, przynajmniej przez chwilę, by znowu przyjąć Ewangelię jako dar Chrystusa.

Przyjęcie daru Ewangelii – w myśl kapituły generalnej zakonu franciszkańskiego(Asyż 2009) – winno przełożyć się na gorliwość jej głoszenia. Obdarowani nią bracia mniejsi są jednocześnie „vocati ad evangelizandum”! To wezwanie splata się dziś z potrzebą „nowej ewangelizacji” w świecie, będącej nowym przekazem wiary chrześcijańskiej.

„Vocati ad evangelizandum” franciszkanie prowincji wrocławskiej zapoznają się na kapitule z aktualnym stanem ewangelizacji, która obejmuje najpierw ich osobiste życie i powołanie, a potem także ich aktualne dzieła apostolskie, czynione w kraju i za granicą. Podejmą też refleksję nad ewangelizacją według rozumienia i czynów św. Ojca Franciszka oraz nad jej wymiarem kontemplacyjnym, rozwiniętym w życiowym doświadczeniu św. Klary. Na koniec, prócz wyboru nowego zarządu, zarysują plan „nowej ewangelizacji”, widzianej oczyma wszystkich braci, którzy stanowią prowincję zakonną, a którzy już się wypowiadają na ten temat.

Za: www.franciszkanie.com