Home WiadomościZ kraju Saletyni: Interdyscyplinarnie o Maryi

Saletyni: Interdyscyplinarnie o Maryi

Redakcja

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Saletynów 13 października rozpoczęło rok akademicki 2017/2018. W ramach inauguracji odbyło się XI Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne pod hasłem „Maryja i Duch Święty”.

Organizowane od 2007 r. cykliczne spotkania naukowe wpisały się już w bogaty pejzaż działalności saletynów w Polsce. O ich wartości świadczy fakt, że w sympozjach chętnie biorą udział specjaliści z różnych dziedzin, niebędący członkami zgromadzenia. – Mając własny charyzmat, własny punkt widzenia, orędzie Maryi z La Salette, którym żyjemy, chcemy uporządkować rzeczywistość zgodnie z naszym sposobem czytania świata, a jednocześnie wpisać orędzie z La Salette w szerszy kontekst teologii i współczesnej kultury. Stąd wynika interdyscyplinarność corocznych sympozjów – mówi ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS. – Pokazujemy w ten sposób, iż objawienie w La Salette nie jest wydarzeniem z peryferii Kościoła, ale że pojednanie jako charyzmat jest silnie zakorzenione w podstawowych ideach teologicznych Starego i Nowego Testamentu – dodaje organizator MSSI.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 9.30 Mszą św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył ks. dr Andrzej Zagórski MS. Przełożony prowincji podkreślił w homilii, że gdy człowiek decyduje się na poddanie swojego serca Duchowi Świętemu, Bóg daje mu nowy początek. Zwrócił też uwagę na duchowy sens czytania Pisma Świętego w czasie liturgii wg tzw. lectio continua. Eucharystię koncelebrowali: asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS, wychowawcy seminaryjni, członkowie miejscowej wspólnoty zakonnej oraz inni zaproszeni kapłani.

Po Eucharystii drugą część sympozjum otworzył ks. prof. Janusz Kręcidło MS, który przypomniał historię i tematykę poprzednich 10 spotkań. W krótkim wystąpieniu ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS odwołując się do soborowej konstytucji o Kościele Lumen gentium oraz myśli św. Maksymiliana Kolbego, podkreślił wyjątkowy związek Maryi i Ducha Świętego. Na koniec rektor seminarium ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS przywitał prelegentów i wszystkich obecnych gości.

W pierwszej sesji wygłoszone zostały trzy referaty. Pierwszy, pt. „Maryja i Duch Święty. Perspektywa biblijna” wygłosił ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS. Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na UKSW przedstawił w nim panoramę nurtów współczesnej mariologii oraz uzasadnił możliwość zastosowania egzegezy kanonicznej w odniesieniu do tekstów maryjnych Nowego Testamentu.

W drugim przedłożeniu pt. „Synoptyczne ujęcie roli Ducha Świętego w poczęciu Jezusa przez Maryję (Mt 1,18–25; Łk 1,26–38)” ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS z UPJPII w Krakowie zwrócił uwagę, że poczęcie Syna Bożego dokonało się za sprawą Ducha Świętego, lecz źródłem działania był Bóg Ojciec. Prawdę tę zaakcentował św. Łukasz Ewangelista, natomiast św. Mateusz pominął ją milczeniem.

Trzecie wystąpienie pt. „Maryja w tajemnicy Trójcy. Trójca w Maryi” należało do profesora UPJPII w Krakowie ks. dr hab. Roberta Woźniaka. Wykładowca dogmatyki wychodząc od znanych dzieł sztuki (Madonna Szafkowa i Quaternitas Jeana Fouqueta), zarysował perspektywę fenomenologiczną i dogmatyczną wzajemnego „bycia w” Trójcy Świętej i Maryi. Podkreślił również, że Duch Święty jest ikoną jedności Ojca i Syna.

Referat „Maryja otwarta na Ducha Świętego wzorem fundamentalnych chrześcijańskich postaw moralnych” rozpoczął drugą sesję sympozjum. Teolog moralista z UPJPII w Krakowie ks. dr hab. Jan Kalniuk MS zwrócił w nim uwagę m.in. na konieczność uprawiania teologii moralnej w horyzoncie pneumatologii.

W piątym wystąpieniu, z zakresu mariologii, nt. La cooperazione di Maria alla salvezza come segno della presenza e dell’azione dello Spirito Santo” wykładowca rzymskiego Marianum ks. dr Gianmatteo Roggio MS skupił się na jednym z działań Ducha Świętego – zmartwychwstaniu. Mariolog podkreślił, że wniebowzięcie Maryi jest potwierdzeniem zmartwychwstania Chrystusa. Duch Święty ofiaruje nam Maryję zmartwychwstałą i wniebowziętą, by umocnić nadzieję, że wierząc w paschę Chrystusa, możemy powstać z martwych.

Ostatni referat, z zakresu psychologii, pt. „Ksiądz na kozetce…”. Trudności formacji stałej kapłanów. Perspektywa psychologiczna” zaprezentował rektor seminarium saletynów ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS. Psychoterapeuta i doktorant Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie wśród trudności formacji stałej kapłanów wymienił m.in.: konflikty intrapsychiczne i zewnętrzne, niedojrzałość osobową, zaburzenia osobowości, egocentryzm i narcyzm.

Krótki referat wygłosił też gość  sympozjum ks. dr Jean Stern MS, wybitny znawca historii zgromadzenia saletynów, były archiwista generalny i profesor teologii na uczelniach rzymskich. Ks. Stern przypomniał historyczne koncepcje działania Osób Trójcy Świętej w historii ludzkości oraz przedstawił refleksję kard. Henri de Lubaca na ten temat. Zwrócił także uwagę, iż obecność Maryi w Kościele pozwala uniknąć iluzji oderwania Chrystusa Odkupiciela od Ducha Świętego.

Sympozjum zakończyło się dyskusją związaną z kwestiami poruszonymi przez prelegentów w wystąpieniach.

W Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Saletynów w roku akademickim 2017/2018 studiuje 30 kleryków. Przełożonym seminarium jest ks. rektor Jacek Pawłowski MS. Oprócz niego do grona wychowawców należą: prefekt – ks. Marcin Sitek MS, ojciec duchowny – ks. Maciej Rydzanicz MS oraz ekonom – ks. Krzysztof Kowal MS.

Inspiratorem powstania cyklicznych saletyńskich sympozjów interdyscyplinarnych był ks. Władysław Pasiut MS, prowincjał w latach 2006–2012. W lutym 2007 r. zorganizował on spotkanie robocze współbraci będących specjalistami w dziedzinie teologii oraz psychologii, którego celem było ożywienie czasopisma „Studia Saletyńskie”, popularyzującego orędzie Matki Bożej z La Salette. Podczas spotkania ustalono, by co roku organizować interdyscyplinarne spotkanie naukowe, a wystąpienia publikować w nowym, recenzowanym i punktowanym periodyku „Studia Salettensia”. Organizatorem sympozjów oraz redaktorem naukowym nowej serii został ks. Janusz Kręcidło MS.

Głównym celem MSSI jest naukowe pogłębienie tematów, które wybrzmiewają w orędziu przekazanym przez Matkę Bożą 19 września 1846 r. w La Salette. Kolejnym jest ukazanie tematyki saletyńskiej interdyscyplinarnie, w maksymalnie szerokim horyzoncie badawczym. Organizatorom i prelegentom przyświeca również idea, by orędzie z La Salette przedstawić jako aktualne i ważne dla całego Kościoła. Istotnym celem jest też integracja pracowników naukowych, wykładowców i alumnów należących do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

(gz; fot. Paweł Baran MS)

Za: www.saletyni.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda