Sympozjum Misjologiczne w Pieniężnie

„Początki doktrynalne misji” to tytuł sympozjum misjologicznego, które odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie.

Prelekcje odbędą się w 5 sesjach. W gronie zaproszonych gości znaleźli się między innymi: ks. prof. J. Różański i ks. prof. Leon Nieścior z Warszawy, ks. dr hab. Stanisław Strękowski i ks. dr Dariusz Zalewski z Ełku, ks. prof. Jan Wiśniewski, ks. dr Z. Kieliszek i ks. dr S. Małkowski z Olsztyna i wielu innych, w tym liczni werbiści z Pieniężna, Warszawy, Lublina.

Tematy prelekcji obejmują zagadnienia misjologiczne, historyczne, doktrynalne, filozoficzne, biblijne czy psychologiczne działalności misyjnej Kościoła. I tak np. ks. dr P. Sokołowski zastanowi się nad „Próbą redefiniowania pojęcia misji”, ks. dr W. Kluj przedstawi „’Misję inter gentes‚ jako azjatycką próbę uwspółcześnienia ‚Misji ad gentes‚”, ks. prof. Leon Nieścior przybliży„Misje u Apostolskich Ojców Kościoła”, zaś ks. dr Damina Cichy „Misje u Ojców Złotego Wieku Patrystyki”.

Z kolei ks. dr Z. Kieliszek przedstawi referat pt. „Filozoficzne argumenty za istnieniem Boga a chrześcijańska koncepcja Boga”, ks. dr Michał Studnik spróbuje zanalizować „Altruizm jako psychologiczną podstawę misji”, ks. dr Szczepan Szpyra scharakteryzuje „Adresatów misji w Nowym Testamencie” a ks. prof. Sylwester Kasprzak porówna „Pogaństwo i chrześcijaństwo w prawie rzymskim okresu dominatu”.

Więcej informacji na stronie Seminarium Misyjnego w Pieniężnie: www.seminarium.org.pl

Za: www.werbisci.pl