Ojcowie Somascy wygrali w Toruniu konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej

Zgromadzenie Zakonne Kleryków Regularnych Somasków obecne jest w Toruniu od 1995 r.

W duchu założyciela św. Hieronima Emilianiego, patrona sierot i młodzieży opuszczonej pragniemy odpowiadać na współczesne potrzeby poprzez wychowywanie dzieci, zapobieganie patologiom, zapewnianie opieki i zabezpieczanie podstawowych potrzeb materialnych oraz duchowych realizując w ten sposób zakonny charyzmat.

Doświadczenie czerpiemy z prawie pięciowiekowej tradycji i  działalności w 22 krajach świata.

W toruńskiej dzielnicy Bielawy funkcjonowała prowadzona przez wspólnotę świetlica środowiskowa, która była otwarta dla dzieci i młodzieży. Chcąc rozwinąć działalność złożyliśmy wniosek o „prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia”. Dnia 13 czerwca 2014 roku, zgodnie z rozstrzygnięciem komisji konkursowej, prezydent Torunia wyraził zgodę na powstanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „INSIEME- RAZEM” z siedzibą przy ul. Nowotarskiej 5 w Toruniu.  To zadanie publiczne będzie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na czas od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2016 r. i jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

Celem jest prowadzenie placówki, która zapewni każdemu z 14 dzieci całodobową opiekę i wychowanie oraz pozwoli zaspokoić niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

Ważnym celem kadry wychowawców  będzie przygotowanie wychowanków do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Ostatecznym celem naszej pracy będzie przywrócenie dziecka jego rodzinie naturalnej.

Dyrektorem nowej placówki został mianowany o. Tomasz Pelc, crs., który pełni również funkcję  delegata generalnego Zgromadzenia Ojców Somasków w Polsce.

Dzieląc się wspólnie tą radością w łączności duchowej i modlitwie polecamy to nowe dzieło miłosierdzia wstawiennictwu naszego założyciela św. Hieronima Emilianego, patrona sierot, ubogich i młodzieży potrzebującej a trud pracy wychowawczej i podopiecznych zawierzamy w macierzyńską opiekę Maryi.

Za: Ojcowie Somascy