Salezjanie: „Don Bosco International” w Parlamencie Europejskim

W dniu 27 listopada niektórzy z przedstawicieli salezjańskiej NGO “Don Bosco International” (DBI) uczestniczyli w debacie dotyczącej pracy społecznej i humanitarnej zgromadzeń zakonnych na temat “Finding the Spirit of Merciful Samaritan” (“Odnaleźć ducha dobrego Samarytanina”), zorganizowanej przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego i odpowiedzialnego za dialog z Kościołami, pana Laszlo Surjana.

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie “Jesuit Refugee Service”, przedstawiciele franciszkanów, Komisji Konferencji Episkopatów Europy (COMECE) i “Missionary Sisters of the Queen of the Apostles”.

DBI, która chce stanowić platformę dialogu pomiędzy Zgromadzeniem i międzynarodowymi organizacjami obecnymi w Europie, a wśród nich – Unią Europejską, była reprezentowana w Brukseli przez sekretarza wykonawczego, Mattia Tosato, i ks. Andrè Penninckx, salezjanina. W czasie swojego wystąpienia na forum Parlamentu Europejskiego salezjanin przedstawił działalność, jaką Zgromadzenie Salezjańskie, NGO i młodzieżowe Sieci z nią związane, realizują w Europie i na całym świecie na rzecz młodzieży.

“Don Bosco International” – ze swoim zamiarem wsparcia konstruktywnego dialogu na różnych forach międzynarodowych, w perspektywie większego zainteresowania młodzieżą i jej całościowymi potrzebami ze strony świata polityki – jawi się jako narzędzie pomocy w ropowszechnieniu i przekazywaniu dobrych praktyk, doświadczeń, refleksji Zgromadzenia Salezjańskiego i świata stowarzyszeń z nią związanych.

Stąd DBI chce być narzędziem edukacji, promocji i obrony wartości, jakimi salezjanie, w harmonii z Kościołem, od przeszło 150 lat starają się żyć w przeszło 130 krajach. Na bazie wzajemnego dialogu stara się także informować działaczy i salezjanów o decyzjach dotyczących spraw młodzieży, podejmowanych na poziomie europejskim i międzynarodowym, oraz powiadamiać te instytucje o problemach i rozwiązaniach, jakie poprzez swoją pracę wolontariusze, salezjanie i działacze byli w stanie ogarnąć i zrealizować.

Działalność DBI chce stanowić dopełnienie codziennej pracy, jaką wykonują salezjanie i działacze ze środowisk stowarzyszeniowych, zgodnie z zasadami braterstwa i pomocniczości.

W wielu wypowiedziach Przełożony Generalny Salezjanów uwypukla konieczność umieszczenia młodzieży w centrum każdego działania politycznego. Istotnie, wielu działaczy ze świata salezjańskiego jest bardzo zatroskanych z powodu skutków, jakie na młodzieży wywiera kryzys, i wielkiego problemu, jakim jest bezrobocie wśród młodzieży.

ANS – Bruksela

Za: www.infoans.org