Home WiadomościZe Świata X Zjazd Doradczy Wyższych Przełożonych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – relacja

X Zjazd Doradczy Wyższych Przełożonych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – relacja

Redakcja

X Zjazd Doradczy Wyższych Przełożonych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego rozpoczął się 14 października 2012 roku w Kolegium Pallotyńskim w Thurles w Irlandii. Uczestniczy w nim ośmiu członków Zarządu Generalnego, dwudziestu przełożonych prowincjalnych/regionalnych, dwóch moderatorów, dwóch sekretarzy i trzech tłumaczy.

Temat Kongresu brzmi: «Ożywiać wiarę i rozpalać miłość: Apostołowie Jezusa w świecie, który się zmienia. „Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 32): projekt indywidualnej i wspólnotowej odnowy duchowej».

Dzień pierwszy – 14 października

Pierwszy dzień był dniem przyjazdu i aklimatyzacji. Gospodarz spotkania, ks. Jeremiah Murphy, przełożony prowincjalny Prowincji Matki Bożej Miłości, przywitał wszystkich uczestników, zaś ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny, przedstawił pokrótce program kongresu.

Następnie ks. Donal McCarthy, historyk, członek prowincji irlandzkiej, przedstawił historię domu w Thurles. Prelegent zaznaczył, że historia pallotynów w Irlandii rozpoczyna się w roku 1844, kiedy to św. Wincenty Pallotti wysłał do Londynu ks. Raffaele Melia i ks. Giuseppe Faà di Bruno. Pierwszym, który zaproponował, aby otworzyć dom pallotyński w Irlandii był ks. Thomas Walsh (1823-1889), podeszły w wieku kapłan irlandzki, który w 1880 roku przyłączył się do pallotynów w Rzymie. W sierpniu 1908 roku ks. William Whitmee przybył z Rzymu do Thurles i otrzymał od abpa Thomasa Fennellya (1884-1927) pozwolenie na założenie pallotyńskiego domu. W październiku 1908 roku rada generalna Stowarzyszenia pozwoliła na otwarcie domu w Thurles, zaś w grudniu tegoż roku na oficjalne otwarcie domu nowicjatu w tym miejscu. Ks. McCarthy w sposób naukowy przedstawił historię pallotynów w Thurles aż do dzisiejszego dnia.

W poniedziałek 15 października będzie miał miejsce dzień skupienia, który poprowadzi ks. Eamonn Monson (IR).

Dzień drugi – 15 października

15 października 2012 roku przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam SAC rozpoczął oficjalnie X Zjazd Doradczy. Odnosząc się do Prawa SAC (131 i 367) przypomniał, że celem tego rodzaju spotkań jest przyjrzenie się fundamentalnym kwestiom odnoszącym się do Stowarzyszenia oraz wytyczenie nowych kierunków. Ponadto spotkania te promują współpracę pomiędzy pallotyńskimi jednostkami oraz ułatwiają znalezienie rozwiązań w trudnych problemach i wspólnych wyzwaniach. Cytując List św. Pawła do Efezjan, przełożony generalny prosił o wszystkich członków naszego Stowarzyszenia autentyczną odnowę duchową tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, poprzez głębokie doświadczenie miłości Chrystusa.

Po oficjalnym rozpoczęciu Zjazdu miał miejsce dzień skupienia, któremu przewodniczył były przełożony prowincjalny irlandzkiej Prowincji Matki Bożej Miłości, ks. Eamonn Monson. Ks. Eamonn, znany kaznodzieja i rekolekcjonista, podzielił się z uczestnikami własnym doświadczeniem kapłaństwa i bycia przełożonym prowincjalnym. Odwołał się do wyzwania, które otrzymał Abraham, aby pójść do ziemi nieznanej (por. Wj 12, 1). Kaznodzieja przypomniał, że Dokument Zebrania Generalnego (Ariccia 2010) mówi o doświadczeniu Boga i wiary przez Abrahama, doświadczeniu, które doprowadziło go do błogosławieństw przyrzeczonych przez samego Boga. Pierwszym podstawowym ruchem wiary jest przyzwolenie na pozostawienie za sobą przeszłości i zmierzanie w kierunku przyszłości. Bóg wiary jest Bogiem, którego „biegun przyciągania” znajduje się nie w przeszłości, ale w przyszłości (1.2.1).

Odnosząc się do tematu biblijnego obecnego Zjazdu: „Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 32), ks. Eamonn ukazał, że zawiera on wskazanie do tego ku czemu jesteśmy powołani jako liderzy i bracia. Dla Piotra wezwanie do utwierdzania braci w wierze zrodziło się już po upadku. Zatem naszym największym bogactwem nie jest nasza siła czy nasze talenty, lecz nasza niemoc; niemoc, która „poddaje się” Bogu, od którego jedynie pochodzi moc czyniąca z nas świadków. Chrystus nosił nasze cierpienia w swoim ciele; w sposób analogiczny wyżsi przełożeni ucieleśniają życie naszej wspólnoty. Wieczernik jest idealnym miejscem na umocnienie życia i utwierdzenie życia naszych braci i sióstr. Celebrowanie Eucharystii i naśladowanie Maryi w posłuszeństwie woli Bożej są doświadczeniami, które umacniają nasze życie wiary. Poddanie się działaniu Ducha Świętego jest źródłem naszej wewnętrznej radości w odniesieniu do życia, które ma swój początek w Bogu i jest radością samego Boga.

Z przyczyn obiektywnych nasz współbrat JE bp Séamus Freeman nie mógł przybyć na spotkanie z uczestnikami Zjazdu, dlatego też Eucharystii przewodniczył ks. Eamonn Monson. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrażają głęboką wdzięczność ks. Eamonnowi za umocnienie ich w wierze.

Dzień trzeci – 16 października

Trzeci dzień Zjazdu Doradczego (16.10) rozpoczął się od mszy św., której przewodniczył przełożony włoskiej Prowincji Królowej Apostołów ks. Antonio Lotti. Odnosząc się do fragmentu Ewangelii z dnia, ks. Antonio przypomniał ważność autentyczności naszego chrześcijańskiego życia, w odróżnieniu od faryzeuszy, którzy sami nie przestrzegają tego, co głoszą.

Cały dzień poświęcony był sprawozdaniom członków Zarządu Generalnego. Przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam, mówiąc na temat „Aktualnej sytuacji, wyzwań i projektów na przyszłość”, przedstawił aktualną sytuację Stowarzyszenia, przybliżając dane statystyczne oraz dzieląc się osobistymi doświadczeniami z wizytacji kanonicznych. Mówił o „nowym sposobie bycia pallotynem”, który charakteryzuje się pogłębioną duchowością, silnym duchem pallotyńskim oraz uniwersalizmem. Podkreślił również, że tym co jest kluczem do jeszcze lepszej przyszłości, jest współpraca. Jako problematyczne i wymagające pilnej refleksji podkreślił: przyszłość pallotyńskiej obecności w Afryce, wsparcie dla nielicznych personalnie jednostek, ochrona niepełnoletnich, duszpasterstwo powołań, formacja, kreatywne i odpowiedzialne używanie środków finansowych, pallotyński charyzmat jako odpowiedź na wyzwanie nowej ewangelizacji.

Ks. Adam Golec, sekretarz generalny ds. misji, przypomniał, że „wiara umacnia się, gdy jest przekazywana, lecz również nakazuje nam być misjonarzami do tego stopnia, że utrata żywotności zapału misyjnego jest objawem kryzysu wiary”. Następnie ks. Golec przedstawił działalność podejmowaną przez sekretariat generalny ds. misji, w tym: przygotowanie pallotyńskich niedziel misyjnych, przygotowanie VIII Kongresu sekretarzy ds. misji, wizytacje terenów misyjnych.

Sekretarz ds. apostolstwa ks. Martin Manus przedstawił inicjatywy podejmowane przez sekretariat: koordynacja duszpasterstwa socjo-charytatywnego, pallotyńskie parafie i szkoły, przygotowanie programu pallotyńskich wolontariuszy. W 2014 roku zostanie zaproponowany tydzień formacyjny dla wszystkich zaangażowanych w programy wolontariatu.

Ks. François Harelimana, sekretarz generalny ds. formacji, przedstawił inicjatywy podejmowane przez tenże sekretariat. Jako jedno z ważniejszych zadań uznał aktualizację Ratio Institutionis. Przypomniał kursy formacyjne zorganizowane przez sekretariat ds. formacji, które odbyły się w ostatnich dwóch latach: spotkanie duszpasterzy powołań, spotkanie nt. wspólnego pallotyńskiego Okresu Wstępnego, rekolekcje dla pallotyńskich jubilatów (50- i 25-lecie konsekracji), spotkanie odpowiedzialnych za stałą formację, spotkanie dyrektorów Okresu Wstępnego, spotkanie odpowiedzialnych za formację w pallotyńskich jednostkach. Ważną działalnością podejmowaną przez sekretariat jest ponadto organizowanie rocznych kursów duchowości pallotyńskiej.

Ks. Gilberto Orsolin, odpowiedzialny ze strony Zarządu Generalnego za Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, poruszył tematykę pallotyńskiej odpowiedzi na aktualne wyzwanie nowej ewangelizacji. W swoim wystąpieniu podkreślił wielkie znaczenie pallotyńskiego charyzmatu w ożywianiu wiary i rozpalaniu miłości we współczesnym Kościele. Temat ZAK został poszerzony przez przewodniczącego GRK ZAK ks. Jeremiaha Murphy’ego, który ukazał rozwój Stowarzyszenia w świecie oraz aktualne wyzwania, wśród których należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność dobrej formacji i odpowiedzialne zaangażowanie członków wspólnot założycielskich w rozpowszechnianiu charyzmatycznej wizji naszego Założyciela.

Ks. Markus Reck, sekretarz generalny, zapoznał uczestników spotkania z różnymi inicjatywami podejmowanymi przez Zarząd Generalny, które związane są z przekazem informacji oraz publikacją i przechowywaniem dokumentów. Jedną z ważniejszych publikacji są niewątpliwie ACTA SAC (ostatnio wydrukowany został tom XXI, zaś XXII ukaże się wkrótce).

Wszystkie sprawozdania i relacje tego dnia obrad miały na celu ukazanie aktualnej sytuacji Stowarzyszenia i różnorodności podejmowanych działań, w odpowiedzi na aktualne wyzwania. Całościowy obraz zostanie dopełniony jutro wraz ze sprawozdaniami administratora generalnego ks. Geralda Dwyera oraz prokuratora generalnego ks. Vitaliya Gorbatykha.

Dzień czwarty – 17 października

Kolejny dzień zjazdu (17.10.2012) rozpoczął się od celebracji mszy św., której przewodniczył przełożony amerykańskiej Prowincji Matki Bożej, ks. Leon Martin. W swoim kazaniu powiedział: „Jesteśmy wciąż wezwani, aby marzyć o nowych sposobach współpracy, aby przekazywać wiarę w kulturze, która żyje bez Boga”.

Administrator generalny ks. Gerald Dwyer w swojej prezentacji poruszył następujące sprawy: sytuacja ekonomiczna Stowarzyszenia, odpowiedzialność przełożonych za sprawy ekonomiczne, sytuacja ekonomiczna domu generalnego, stypendia dla studentów i studia finansowane ze środków wypracowywanych przez Hotel Ponte Sisto, formacja administratorów na wszystkich poziomach oraz działalność komisji ekonomicznej. Była również okazja do uzyskania wyjaśnień bezpośrednio od administratora generalnego w kwestiach ekonomicznych.

Prokurator generalny ks. Vitaliy Gorbatykh przedstawił zrealizowane już – przez komisję prawną – uchwały i zalecenia prawne XX Zebrania Generalnego. Szczególna uwaga poświęcona została punktom odnoszącym się do wyborów w Stowarzyszeniu oraz ochronie małoletnich.

Trzecia sesja robocza poświęcona była sprawozdaniu komisji ds. młodzieży pallotyńskiej, które przedstawili: ks. Andy Givel (CH) iks. Andrzej Daniewicz (WA) – członkowie komisji oraz odpowiedzialny z ramienia rady generalnej za tę komisję ks. Martin Manus. Komisja wykonuje wspaniałą pracę. Dzięki profilowi na Facebooku „Pallottine Youth Worldwide Be Connected” tworzy się sieć komunikacyjna z młodzieżą na całym świecie. Ważnym projektem na przyszłość jest udział w Światowym Dniu Młodzieży oraz w Dniu Młodzieży Pallotyńskiej w Brazylii w 2013 roku.

Podczas ostatniej sesji plenarnej skupiono się na sześciu propozycjach sformułowanych przez ks. Jacoba Nampudakamana podstawie przedstawionych do tej pory relacji. Po wymianie zdań uczestnicy zjazdu zatwierdzili następujące propozycje: możliwość utworzenia nowej wspólnoty międzynarodowej na Łotwie pod jurysdykcją polskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego (PN), możliwość utworzenia nowej wspólnoty międzynarodowej w Jerozolimie pod jurysdykcją niemiecko-austriackiej Prowincji Serca Jezusowego (CJ), zaproszenie włoskiej Prowincji Królowej Apostołów do tworzenia – przez inne jednostki administracyjne Stowarzyszenia – na terenie Włoch pallotyńskich wspólnot, redukcja kursów letnich organizowanych w Międzynarodowym Centrum Formacji Pallotyńskiej w Rzymie, poszerzenie rocznego kursu duchowości pallotyńskiej, przygotowanie programu pallotyńskiego wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw komisji ds. młodzieży pallotyńskiej. Powyższe propozycje były nie tylko podsumowaniem kolejnego dnia obrad, ale dały także jasne wskazania dotyczące niektórych projektów dla Stowarzyszenia na przyszłość.

Dzień piąty – 18 października

W kolejnym dniu zjazdu, w święto św. Łukasza Ewangelisty, mszy św. przewodniczył przełożony argentyńskiej Regii „Nostra Signora di Luján” ks. Ruben Fuhr. W nawiązaniu do odczytanego fragmentu Ewangelii powiedział, że „wyruszyć w drogę bez bagażu oraz bez pozdrowień i aplauzów oznacza przede wszystkim wymóg bezwarunkowego wyruszenia; głoszenie Ewangelii nie dopuszcza opóźnień, przyjście Królestwa angażuje całościowo człowieka, który wszelką inną działalność odsuwa na drugi plan”.

Pozostała część dnia przeznaczona była głównemu tematowi Zjazdu. Ks. Adrian Galbas, przełożony polskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego (PN), przedstawił w doskonałym referacie temat: «Ożywiać wiarę i rozpalać miłość: Apostołowie Jezusa w świecie, który się zmienia. „Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 32)».

Ks. Adrian podkreślił, że pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co uczyniliśmy w naszych wspólnotach z dokumentami z Ariccia (Dokument końcowy i Dokument XX Zebrania Generalnego, Ariccia, 20 września – 15 października 2010)”?

Następnie zgłębiając fenomen zmian, które dokonują się w świecie, w którym żyjemy, stwierdził, że naszym zadaniem jest uświęcanie świata, a nie jego potępianie, tzn., że wszystko co jest trudne i negatywne we współczesnym świecie winno stać się dla nas wyzwaniem, a nie powodem ucieczki. Jako Pallotyni jesteśmy zobowiązani do zintensyfikowania naszych wysiłków w ożywianiu wiary i zapale ewangelizacyjnym. Do tego przynagla nas jako synów św. Wincentego Pallottiego oraz jako synów Kościoła powszechnego Duch Święty. Nasza reakcja na to wezwanie zadecyduje o „byciu albo niebyciu” Pallotynów.

Celem Zjazdu, jak napisał przełożony generalny w liście zwołującym, jest wypracowanie sposobów i środków pomocnych w odnowie duchowej członków i wspólnot. Ks. Adrian zaproponował niektóre z nich: osobiste nawrócenie, życie duchowe w wymiarze „3D” (decyzja, dyscyplina, determinacja), zdolność i odwaga w mówieniu o trudnych sprawach, bycie przełożonym z charyzmatem ojca, wychowawcy, proroka i misjonarza. Wymogami efektywnego apostolstwa pallotyńskiego są: odwaga, kompetencja oraz kooperacja. Na zakończenie ks. Adrian ukazał jak nowa ewangelizacja stanowi szczególne powołanie dla Pallotynów. Pierwszym procesem nowej ewangelizacji nie jest akcja (działalność), lecz zmiana mentalności. Mentalność kapłana musi być zastąpiona mentalnością ewangelizatora, który troszczy się o doprowadzenie do stada zabłąkanej owcy. Ważne i konieczne w procesie nowej ewangelizacji są: świadectwo życia oraz dialog. Nasze życie i nasza działalność apostolska, jako Pallotynów, musi być przeniknięta duchem nowej ewangelizacji.

Sesje popołudniowe zostały poświęcone na prace w grupach oraz dyskusje. Zadecydowano, że cały tekst wystąpienia ks. Adriana, po naniesieniu koniecznych elementów, zostanie opublikowany w dokumencie, który ukaże się po Zjeździe. Podkreślono równocześnie, że każda jednostka zatroszczy się, aby wspomniany dokument dotarł do każdego ze współbraci i że stanie się on przedmiotem refleksji, która winna znaleźć odzwierciedlenie w życiu. Ostatecznie, jak podkreślono, najważniejsze jest życie autentycznym duchem chrześcijańskim i pallotyńskim tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

Dzień szósty – 19 października

W tym dniu (19.10.2012) mszy św., która rozpoczęła kolejny dzień Zjazdu, przewodniczył przełożony Regii Świętej Rodziny – ks. Romuald Uzabumwana. Warto pomyśleć nad słowami, które wypowiedział w czasie homilii: „Święty Paweł Apostoł podkreśla ważność wiary w misji każdego wierzącego, łącznie z przełożonym zgromadzenia. Bez wiary ponosimy ryzyko stania się zwykłymi pracownikami-funkcjonariuszami Boga, administratorami przeróżnych agencji w Kościele katolickim”.

Pierwsza z sesji porannych, poprowadzona przez ks. Vitaliya Gorbatykha, została poświęcona normom prawnym odnoszącym się do ochrony małoletnich, które przygotowała komisja prawna. Również druga sesja poranna poświęcona była temu tematowi. Konferencję dotyczącą aspektów psychologicznych, socjalnych i religijnych ochrony dzieci wygłosiła s. Colette Stevenson.

Popołudniowe sesje poświęcone były pallotyńskiej obecności w AfryceKs. Stanisław Filipek – przewodniczący grypy stałej ds. Afryki, przedstawił wyniki prac tejże grupy. W dalszej kolejności referat wygłosił sekretarz ds. misji niemiecko-austriackiej Prowincji Serca Jezusowego br. Bert Meyer. Po wysłuchaniu obu relacji, przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam przedstawił kilka konkretnych propozycji na przyszłość. Wszyscy uczestnicy Zjazdu podkreślili konieczność umocnienia ducha współpracy w Afryce. Mając na uwadze naglącą potrzebę koordynacji inicjatyw podejmowanych w kontekście naszej obecności i apostolstwa w Afryce, bezpośrednią odpowiedzialność za podejmowane w Afryce inicjatywy – we współpracy z zainteresowanymi prowincjami, grupą stałą ds. Afryki, sekretariatem ds. formacji i współbraćmi – wziął na siebie przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam. Tematyka ta będzie kontynuowana podczas sobotnich obrad.

Dzień siódmy – 20 października

Mszy św. 20 października przewodniczył przełożony hinduskiej Prowincji Objawienia Pańskiego ks. Augustine Varickakal. W homilii, wychodząc od słów zaczerpniętych z Listu do Efezjan (Ef 1, 18a), powiedział: „Proszę, aby Bóg «dał wam światłe oczy serca». To jest serce modlitwy. Serce ma oczy. Kiedy oczy naszego serca są zamknięte na Boże światło, idziemy w życiu po omacku… Jeżeli oczy naszego serca są otwarte, zalewa nas światło Bożej prawdy; to Duch Święty uwalnia nas ze ślepoty. On i tylko On może to uczynić i jest to źródłem naszej nadziei”.

Podczas pierwszej sesji ks. Józef Lasak przedstawił propozycje przełożonych prowincjalnych. Jednym z głównych tematów była koordynacja działalności misyjnej oraz umocnienie współpracy w naszym Stowarzyszeniu. Sekretarz generalny ds. misji został poproszony o dokonanie oceny oraz koordynowanie naszej obecności w Boliwii. Poddano także ocenie doświadczenie wspólnego nowicjatu w Rzymie.

Podczas drugiej sesji ks. Peter Sticco, przełożony północnoamerykańskiej Prowincji Niepokalanego Poczęcia, przedstawił sprawozdanie komisji ad hoc, powołanej do koordynowania i animowania pallotyńskiej obecności w Stanach Zjednoczonych. W sprawozdaniu podkreślono ważność wspólnoty dla współbraci, konieczność inkulturacji, ważność inicjatyw promujących komunikację oraz współpracę pomiędzy jednostkami administracyjnymi oraz znaczenie dwóch pallotyńskich prowincji północnoamerykańskich, które są stabilnymi formami pallotyńskiego życia w tym kraju.

Popołudniowe obrady zostały ponownie poświęcone w całości pallotyńskiej obecności w Afryce. Zdecydowano o ustanowieniu w Kamerunie nowego domu Okresu Wstępnego dla pallotynów z obszaru języka francuskiego. Poddano dyskusji przyszłość delegatury południowoafrykańskiej oraz obecności w Zambii i Malawi. Nadszedł czas systematycznej pracy nad propozycjami zgłoszonymi podczas odbywającego się Zjazdu.

Kolejny dzień zakończył sie uroczystą kolacją, na którą przybył szczególny gość – arcybiskup Dermot Clifford z archidiecezji Cashel i Emly. Ks. Jeremiah Murphy podziękował Księdzu Arcybiskupowi za jego ubogacającą obecność, a Przełożonemu Generalnemu, wszystkim uczestnikom Zjazdu oraz przełożonemu pallotyńskiej wspólnoty miejscowej ks. Emmetowi O’Harze i wszystkim członkom wspólnoty za ich obecność i wkład w dobre zorganizowanie i przebieg Zjazdu. Niedziela będzie dniem przeznaczonym na piknik.


Źródło: www.sac.org.pl

Więcej  (zdjęcia) na: www.pallotyni.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda