Zakończył się 4. Światowy Kongres Salezjanów Współpracowników

4. Światowy Kongres Salezjanów Współpracowników, który zgromadził około 250 delegatów, na spotkaniu rewizji i zatwierdzenia Programu Życia Apostolskiego (PŻA), zakończyl się 11 listopada. Na czele Stowarzyszenia, po raz pierwszy, stanęła kobieta: Noemi Bertola. Mocna jest zachęta Przełożonego Generalnego do tego, aby stać się protagonistami życia społecznego, politycznego i kulturowego: “Trzeba wyjść z zakrystii!”.

W sobotę po południu, w czasie ogólnej sesji na forum zgromadzenia Przełożony Generalny powołał Noemi Bertola na znaczący i wymagający urząd Koordynatora Światowego Stowarzysznia na najbliższe sześć lat. Pani Bertola, była wychowanka Córek Maryi Wspomożycielki, będzie wspierana przez Konsultę Światową w rozpoznawaniu znaków czasu i odpowiadaniu na współczesne wyzwania, czyniąc to z odwagą duszpasterską, jaka charakteryzowała Ks. Bosko.

Nowy Statut, przyjęty jednomyślnie przez uczestników, jest Programem Życia Apostolskiego i pomoże Stowarzyszniu zapewnić wierność charyzmatowi świętego założyciela. Trzydzieści tysięcy Salezjanów Współpracowników składa się na 11 Regionów: Włoch-Bliskiego Wschodu-Malty, Iberyjskim, Europy Środkowo-Zachodniej, Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Wschodniej-Oceanii, Azji Południowej, Afryki-Madagaskaru, Ameryki Łacińskiej-Stożka Południowego, Ameryki Środkowej i Północnej, Brazylii, Pacyfiku Karaibów. Każdy z tych Regionów jest reprezentowany przez Radcę światowego, a wszyscy oni tworzą Konsultę Światową.Kongres odzwierciedlił uniwersalność Rodziny Salezjańskiej. Były reprezentowane wszystkie kontynenty i wszystkie kraje, w których Salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki udzielają się na rzecz edukacji ludzkiej i chrześcijańskiej młodzieży. Konteksty są rozmaite i wyzwania różnorodne. Świeccy Rodziny Salezjańskiej są tego świadomi, ale stawiają czoła wyzwaniom z pozytywnym nastawieniem, ponieważ wierzą w młodych i w ich możliwości czynienia dobra. Całe posłannictwo salezjańskie ma na celu ożywienie, rozwój, aż po doprowadzenie do dojrzałości, możliwości tkwiących w ludziach młodych, często ukrytych lub zduszonych.Salezjanie Współpracownicy, zachęceni ciepłymi i prorockimi słowami Przełożonego Generalnego, potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz tworzenie szerokiego ruchu osób, które wierzą w Boga i przez to oddają wszystkie swoje siły na rzecz odnowy społeczeństwa i Kościoła. Ks. Bosko wybrał edukację zasadzającą się na miłości, jako pewnej drodze wprowadzania prawdziwych i trwałych zmian. Mężczyzni i kobiety różnych kultur i ras rozpoznają się w charyzmacie Ks. Bosko. Ks. Bosko we wprowadzeniu do Regulaminów napisał: “Współpracownicy salezjańscy, czyli praktyczny sposób przynoszący korzyść dobrym obyczajom i społeczeństwu obywatelskiemu”. Chodzi o współczesne przełożenie znaczenia tych słów. Przełożony Generalny kilkakrotnie zaapelował do zgromadzonych: “Wyjdźcie z zakrystii!”.Pozdrawiając uczestników, nowa Koordynatorka Światowa powiedziała: “Jestem pewna, że długa i solidna praca, jaką zrealizowali wszyscy Salezjanie Współpracownicy na świecie w odniesieniu do rewizji Programu Życia Apostolskiego, zakończona w tych dniach konstruktywnej wymiany opinii i obrad, bardziej przybliżyła nas do tego wzorca. Każdy z nas, po powrocie do swoich ośrodków, będzie się angażować, z odnowionym entuzjazmem, na rzecz osiągnięcia tego celu”.

Na ANSchannel dostępne jest krótkie video podsumowujące ten Kongres.