Święto Muzyki Kościelnej 2015

Święto Muzyki Kościelnej 2015O. Nikodem Kilnar paulin, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych skierował do wszystkich muzyków kościelnych list z okazji zbliżającego się święta św. Cecylii. Oto treść tego listu.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,…pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie ! (Ps. 96)

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

Święto Muzyki Kościelnej każdego roku łączymy ze wspomnieniem św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Wielu muzyków kościelnych przeżywa ten czas na rekolekcjach, dniach skupieniach, warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach i kongresach. Organizowane są liczne koncerty, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu wielu chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, stwarzając okazję do refleksji nad swoim powołaniem i uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra. Niewątpliwie czas ten służy pogłębieniu naszej wiary, przez słuchanie  Słowa Bożego, przezywaniu Liturgii Pokutnej w której przyjmujemy dar przebaczenia oraz sprawowanie uroczystej Eucharystii, w której dziękujemy Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego. Celem tych działań jest nasze uświęcenie oraz pogłębienie osobistej relacji z Chrystusem Panem i Odkupicielem, od której zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania w Kościele.

Wielu muzyków kościelnych ma tę szczególną łaskę uczestnictwa w codziennej Eucharystii , wypełniając także swoją posługę organisty lub kantora  wobec zgromadzenia liturgicznego. Wymaga to od nas szczególnego zjednoczenia z Bogiem bo wiemy, że tylko pełna komunia i relacja z Bogiem  kształtuje nasze życie i posługiwanie. To Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu sprawił, „abyśmy stali przed Nim i Jemu służyli”. To On pojednał nas ze sobą  odpowiadając na nasze grzechy śmiercią swojego Syna Jezusa Chrystusa, odpowiadając na nasze grzechy przebaczeniem. Kiedy akceptujemy grzechy, odkładając swoje nawrócenie na Wielkanoc albo inną okoliczność, wtedy z własnego wyboru tracimy komunię z Bogiem. Dramatem muzyka kościelnego byłoby gdyby, odrzucił miłość Jezusa Chrystusa, odrzucił przebaczenie, które mu Bóg ofiaruje, odrzucił komunię z Bogiem, trwając jednocześnie przy czynnościach liturgicznych i nie mając z nimi żadnej styczności, żadnej duchowej łączności. Odpowiedź daje nam św. Jan: „Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy”(1 J 1,8) Słowa te ujmują „problem grzechu w jego perspektywie antropologicznej jako część integralną prawdy o człowieku, wpisują się jednak od razu w perspektywę Boską, w której grzech zostaje skonfrontowany z prawdą Bożej miłości: sprawiedliwej, wielkodusznej i wiernej, ujawniającej się nade wszystko w przebaczeniu i odkupieniu”( Jan Paweł II, Reconcilatio et paenitentia, 13)

Dlatego też istotne jest uznanie swego grzechu, co jest równoznaczne z ” uznaniem siebie grzesznikiem, zdolnym do popełnienia grzechu i skłonnym do grzechu. Jest to konieczne do tego, by powrócić do Boga, gdyż pojednanie z Bogiem zakłada i obejmuje wyraźne i zdecydowane oderwanie się od grzechu, w który się popadło. Zakłada i obejmuje zatem czynienie pokuty w najpełniejszym tego słowa znaczeniu: żal, okazanie skruchy, przyjęcie postawy skruszonej, czyli wkroczenie na drogę powrotu do Ojca „(tamże)

Prorok Ezechiel mówi:” Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów”(Ez 37,12). Tymi grobami są nasze grzechy, z których chce nas wyzwolić Chrystus, który wyprowadził z grobu Łazarza, wskrzeszając go ze śmierci do życia, aby nam objawić tajemnicę życia i nieśmiertelności.

Z całego serca zachęcam wszystkich Drogich Muzyków Kościelnych do systematycznej spowiedzi, bo tylko w tym ożywiającym sakramencie możemy otrzymać w darze pełną komunię z Bogiem.

Życzę wszystkim duszpasterzom oraz Muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne. Dnia 22 listopada w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 17.00 odprawię Mszę św. za wszystkich drogich muzyków kościelnych w Polsce.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych,  Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores oraz Stowarzyszeniem Jasnogórska Szkoła Chóralna zapraszamy Was na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Gorę dnia 20 lutego 2016 r. Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 10.00 Liturgią Pokutną, następnie konferencja, którą wygłosi Ks. prof Kazimierz Szymonik pt.”Kultura muzyczna w nauczaniu Benedykta XVI” . Przygotowanie liturgii, oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Stefana Cichego, przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, działającej w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Po Eucharystii – koncert Jasnogórskiego Oktetu Dętego pod dyr. Marka Piątka. W programie usłyszymy: IX symfonię Feliksa Nowowiejskiego na zespół instrumentów dętych i organy. Śpiewy podczas pielgrzymki poprowadzą Muzycy Kościelni Archidiecezji Częstochowskiej pod dyr. Jaroslawa Jasiury, jasnogórskiego organisty, dyrygenta i kompozytora.

Niech Jasnogórska Królowa ogarnia nas płaszczem swojej opieki .

z modlitwą – O. dr Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych