Pożegnania: o. Józef Łapiński OFMConv

OFMConvŚp. Ojciec Józef Łapiński, profes wieczysty i kapłan Prowincji Matki Bożej Niepoka-lanej w Polsce Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, jubilat w Zakonie, zmarł dnia 8 grudnia 2015 r. w Sochaczewie, w wieku 73 lat, przeżywszy 53 lat w Zakonie i 45 lat w kapłaństwie.

Urodził się 16 kwietnia 1942 w Stołowaczu (województwo podlaskie, powiat bielski). Był siódmym dzieckiem w rodzinie Stanisława i Zofii z domu Onopa. Ojciec zmarł przed urodzeniem się Józefa dlatego wychowaniem dzieci zajmowała się tylko matka. Rodzina wiele wycierpiała w czasie wojny. Niemcy spalili cały dobytek jaki posiadali Łapińscy.

Józef kierowany od dziecięcych lat pragnieniem kapłaństwa we wrześniu 1959 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie. W 1961 roku rozpoczął nowicjat w Gnieźnie pod kierunkiem o. Władysława Ryguły. Pierwszą profesję złożył 29 sierpnia 1962 roku. W latach 1964-1966 odbywał studia filozoficzne w Łodzi-Łagiewnikach, zaś w latach 1966-1970 studia teologiczne w Krakowie. W opinii wychowawców jawił się jako człowiek zdolny i pracowity, grzeczny i opanowany. Naturalne cechy charakteru były wzbogacone troskliwie pielęgnowanym życiem wewnętrznym i głęboką modlitwą. 8 grudnia 1967 złożył w Krakowie śluby wieczyste. Również w Krakowie, 14 czerwca 1970, przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Albina Małysiaka.

Po święceniach pracował jako katecheta w parafii Niepokalanów (1970-1972). W roku 1972 rozpoczął studia na wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubel-skiego. Od samego początku pobytu na KUL-u ówczesny Prowincjał mianował go przełożo-nym wspólnoty braci pracujących i studiujących w Lublinie. Od 1975 do 1980 roku był pierwszym gwardianem. Przyczynił się wtedy do definitywnego odzyskania klasztoru w Lu-blinie. W latach 1975-1982 był odpowiedzialny za akcję powołaniową w Prowincji.

W roku 1975 uzyskał licencjat z Prawa Kanonicznego. Tytuł doktora otrzymał w 1982 roku na podstawie dysertacji Działalność prawno-administracyjna biskupa Porfiriusza Skarb-ka Ważyńskiego jako ordynariusza Unickiej Diecezji Chełmskiej (1790-1804). W latach 1980-2014 był wykładowcą Prawa kanonicznego w WSD Ojców Franciszkanów w Łodzi, gdzie prowadził również seminarium naukowe. Od 1982 do 2012 roku wykładał na Wydziale Pra-wa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizo-wał się w prawie Kościołów Wschodnich oraz historii źródeł literatury Prawa Kanonicznego.

6 maja 1992 roku na Zwyczajnej Kapitule Prowincjalnej w Niepokalanowie został wybrany na pierwszą kadencję w powszechnym głosowaniu listownym Prowincjałem Pro-wincji Matki Bożej Niepokalanej. 13 czerwca 1996 w głosowaniu listownym został wybrany po raz drugi na urząd Prowincjała.

O. Józef Łapiński był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Prawników Ko-ściołów Wschodnich. Wyrazem uznania jego fachowości i gotowości służby Kościołowi było powołanie go w skład wielu instytucji kościelnych. Był między innymi: członkiem Komisji ds. Zakonnych i Komisji ds. Misji przy Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczą-cym Konferencji Wyższych Przełożonych w Polsce, członkiem Konsulty Wyższych Przeło-żonych w Polsce, Przewodniczącym Komisji ds. Misji Zagranicznych przy Konferencji Wyż-szych Przełożonych w Polsce. W listopadzie 1996 został wybrany na przewodniczącego Kon-ferencji Prowincjałów Europy Wschodniej (CEO).

Od 2004 roku przebywał w Klasztorze Matki Bożej Anielskiej w Łodzi i posługiwał duszpastersko w parafii. Śp. ojciec Łapiński przez wiele lat był spowiednikiem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Ostanie lata jego życia były naznaczone zmaganiem z chorobami i cierpieniem, które znosił z pogodą ducha.

Żegnając śp. o. Józefa mamy w pamięci jego służbę i poświecenie dla spraw Kościoła i Zakonu. Dziękujemy za dobro, którego doświadczyliśmy przez jego osobę i modlimy się „Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, o. Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale”.

Pogrzeb śp. ojca Józefa Łapińskiego odbył się 11 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w Niepokalanowie. Kondukt żałobny z kaplicy św. Maksymiliana do bazyliki poprowadził o. Grzegorz Bartosik, Dyrektor „Kolbianum” w Niepokalanów. Mszy świętej przewodniczył J.E. ks. bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Okolicznościową homilię podczas Mszy świętej wygłosił o. Paweł Warchoł z Niepokalanowa. Kondukt żałob-ny na cmentarz klasztorny poprowadził i przewodniczył modlitwom przy grobie Prowincjał o. Wiesław Pyzio.

o. Piotr Żurkiewicz
Sekretarz Prowincji