2022.05.18 – Rzym – Franciszek, Reskrypt dotyczący derogacji kan. 588 §2 KPK w sprawie powołania zakonnika niekapłana do funkcji przełożonego wyższego

 
Franciszek

RESKRYPT DOTYCZĄCY DEROGACJI KAN. 588 §2 KP W SPRAWIE POWOŁANIA ZAKONNIKA NIEKAPŁANA DO FUNKCJI PRZEŁOŻONEGO WYŻSZEGO

Rzym, 18 maja 2022 r.

 

Ojciec Święty Franciszek, podczas audiencji w dniu 11 lutego 2022 r. dla niżej podpisanych Kardynała Prefekta i Arcybiskupa Sekretarza, udzielił Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego upoważnienia do zezwalania, według uznania i w poszczególnych przypadkach, członkom niebędącym duchownymi na powierzanie urzędu wyższego przełożonego w kleryckich instytutach zakonnych na prawie papieskim i w kleryckich stowarzyszeniach życia apostolskiego na prawie papieskim Kościoła łacińskiego i od niego zależnych, w drodze odstępstwa od kan. 588, §2 KPK i od prawa własnego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego, pozostawiając w mocy kan. 134, §1.

Brat niebędący duchownym kleryckiego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim jest mianowany przełożonym lokalnym przez najwyższego przełożonego za zgodą jego rady.

Brat niebędący duchownym kleryckiego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim jest mianowany przełożonym wyższym po uzyskaniu pisemnego pozwolenia Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na wniosek najwyższego przełożonego za zgodą jego rady.

Brat niebędący duchownym kleryckiego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim wybrany najwyższym przełożonym lub przełożonym wyższym, zgodnie z trybem przewidzianym przez prawo własne, wymaga zatwierdzenia – w formie pisemnego pozwolenia – przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W przypadkach przewidzianych w §§2-3 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zastrzega sobie prawo do oceny poszczególnego przypadku i uzasadnień podanych przez najwyższego przełożonego lub kapitułę generalną.

Ojciec Święty polecił również, aby niniejszy reskrypt został opublikowany w „L’Osservatore Romano”, a następnie w urzędowym piśmie „Acta Apostolicae Sedis”, wchodząc w życie w dniu dzisiejszym.  Watykan, 18 maja 2022 r.

João Braz Kard. de Aviz
Prefekt

José Rodríguez Carballo OFM
Arcybiskup Sekretarz

Za: www.ofmconv.net

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

 

Wpisy powiązane

2023.12.08 – Rzym – Franciszek, Sztuczna inteligencja i pokój. Orędzie na 57. Światowy Dzień Pokoju

2023.11.26 – Rzym – Franciszek, „Weselcie się nadzieją”. Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Młodzieży

2023.11.09 – Rzym – Franciszek, List do członków Rodziny Franciszkańskiej z okazji osiemsetnej rocznicy zatwierdzenia Reguły (1223-2023)