Nowy prezes Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego

29 września w Kurii Prowincjalnej w Krakowie spotkali się franciszkańscy wykładowcy z Krakowa i Lublina i potwierdzili wolę zgromadzenia założycielskiego z 28 listopada 2011 r. o powołaniu Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego. Jednocześnie wnieśli do wyższego przełożonego prowincji prośbę o wydanie dekretu erygującego FTN jako organizację kościelną.

Obecni podczas walnego zebrania zakonnicy wybrali prezesa Towarzystwa, którym został o. dr Łukasz Samiec, dogmatyk. Funkcję tę będzie pełnił przez najbliższe cztery lata. Franciszkanin został ponadto wybrany na redaktora naczelnego rocznika naukowego „W nurcie franciszkańskim”. W tajnym głosowaniu otrzymał on bezwzględną większość głosów.

Na wniosek prezesa FTN zgromadzeni upoważnili go do wskazania w najbliższym czasie dwóch członków zarządu Towarzystwa i przedstawienia tych kandydatur prowincjałowi do potwierdzenia.

Nowy zarząd FTN dopracuje dotychczasową wersję statutu i również przedstawi go do zatwierdzenia wyższemu przełożonemu krakowskiej prowincji franciszkanów.

Franciszkańscy naukowcy tego dnia wybrali także organ kontrolny FTN. W skład komisji rewizyjnej weszli: o. prof. dr hab. Wiesław Bar, o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL oraz o. dr Stanisław Jaromi.

Prowincjał o. Marian Gołąb wyraził radość z istnienia FTN. Zauważył, że w skali prowincji jest duży potencjał naukowy, choć rozproszony.

„Mamy wielu wykształconych braci w rożnych dziedzinach. Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe to piękna idea, którą warto rozwijać” – powiedział.

Przełożony prowincji podziękował o. Stanisławowi Jaromiemu za wszystkie dotychczasowe działania na rzecz FTN, podejmowane przez niego od 2011 r., i za wydawanie pisma „W nurcie franciszkańskim”, które jak określił „jest skarbem zbierającym dorobek naukowy braci”.

jms

Za: www.franciszkanie.pl

Wpisy powiązane

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia o afirmacji i poszanowaniu życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci

Bonifratrzy: Posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej

Michalici: Wprowadzenie relikwii bł. Stefana Frelichowskiego do kościoła na Rybakach