Abp Wacław Depo: budowanie z Chrystusem było i jest jakimś znakiem sprzeciwu

Budowanie z Chrystusem było i jest jakimś znakiem sprzeciwu. Trzeba żyć dla Niego nie tylko na próbę czasu, ani na próbę uczuć” – powiedział abp Wacław Depo, który 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego, przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

Msza św. była połączona z 4. rocznicą ingresu Metropolity częstochowskiego oraz 90. rocznicą ingresu pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny.

Mszę św. koncelebrowali m.in. abp senior Stanisław Nowak, bp Antoni Długosz, członkowie kapituły Bazyliki Archikatedralnej oraz kapłani diecezjalni i zakonni, w tym przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra i o. Andrzej Konopka z Gidel, dyrektor Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Na Eucharystii zgromadziły się siostry zakonne i bracia z domów zakonnych, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego i alumni Niższego seminarium Duchownego w Częstochowie , ale także energetycy, elektrycy i elektronicy obchodzący swoje święto patronalne.

W homilii abp Depo podkreślił, że „ofiarowanie Pańskie jest pomostem wiary pomiędzy tajemnicą Bożego Narodzenia a tajemnicą Wielkiej Nocy” – Maryja oddaje Bogu Jego Syna. To ofiarowanie osiągnie swój szczyt przez tajemnicę Golgoty i Jego Krwi – mówił abp Depo i dodał, że „ trzeba, by Jezus był przez nas odczytywany na nowo, bo na płaszczyźnie wiary spotykamy Go codziennie”.

Nawiązując do listu do Hebrajczyków metropolita częstochowski przypomniał, że „Chrystus musiał się upodobnić pod każdym względem do braci. W ofiarowaniu jest zapowiedź śmierci, ale też zwycięstwa”.

Mówiąc o tajemnicy życia konsekrowanego arcybiskup wskazał na „dar Boga dla nas i dar życia Jezusa dla nas” – Moje i twoje życie powinno mieć podwójny wymiar, najbardziej ludzki i najbardziej Boży – zwrócił się arcybiskup do osób życia konsekrowanego i zaapelował, że „trzeba potwierdzić prymat wiary w Boga”.

„Dziękuję Bogu za was, jako dar dla Kościoła. Dziękuję za waszą odpowiedź. Bóg nie jest konkurentem dla ludzkiej wolności. Chrystus niczego nie odbiera. Musicie zrozumieć swoją niepowtarzalną obecność w Kościele i w świecie” – kontynuował abp Depo.

Metropolita częstochowski nawiązał również do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski i przypomniał słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Warszawie, 2 czerwca 1979 r. „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa” – mówił wówczas Jan Paweł II.

Abp Depo za Benedyktem XVI zaapelował: „Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną Wcielonego Słowa”.

Metropolita częstochowski wskazując na znaczenie służby osób życia konsekrowanego wobec drugiego człowieka podkreślił równocześnie, że „ trzeba mieć ideologicznie zamknięte serce, oczy i uszy, żeby nie widzieć miłości osób życia konsekrowanego, choćby tej miłości do dzieci cierpiących w szpitalach, w domach opieki” – Stawianie pytania czy życie konsekrowane jest potrzebne jest zdradą – powiedział abp Depo i za papieżem Franciszkiem zaapelował do osób życia konsekrowanego: „Dziękuję za nadzieję, która jest w was. Nigdy nie zapominajcie o proroctwie, o życiu wiecznym i o nadziei”.

Po wyznaniu wiary osoby życia konsekrowanego odnowiły śluby zakonne.

Na zakończenie Mszy św. bp Długosz składając życzenia Metropolicie częstochowskiemu z racji 4. rocznicy jego ingresu do archikatedry zapewnił o „wytrwałej modlitwie” i za ks. Janem Twardowskim o „promieniowaniu modlitwy” – Reprezentantami takiej modlitwy są Symeon i Anna – mówił bp Długosz i podkreślił, ze zawołanie biskupie metropolity częstochowskiego „ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka” oznacza, że abp Depo „chce być blisko Boga i ludzi, i chce nieść zagubionemu i zlaicyzowanemu światu światło Chrystusa”.

Następnie abp Depo przed końcowym błogosławieństwem powiedział: „Jestem dla was ojcem i bratem. Z odwagą pokory potwierdzam solę służby. Wchodzę w tę służbę poprzez dziedzictwo bp. Teodora Kubiny, poprzez dziedzictwo także bp. Zdzisława Golińskiego , bp. Stefana Bareły i abp. Stanisława Nowaka”.

29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim. Ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2 lutego 2012 r.

W archidiecezji częstochowskiej wspominano również 90. rocznicę ingresu pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. Msza św. dziękczynna za osobę i dzieło bp. Teodora Kubiny została odprawiona w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela”. Redaktorzy tygodnika dziękowali Bogu za życie i posługę założyciela „Niedzieli”.

Biskup Teodor Filip Kubina urodził się 16 kwietnia 1880 r. w Świętochłowicach na Górnym Śląsku w wielodzietnej rodzinie. Ojciec jego pracował jako górnik w kopalni węgla kamiennego „Matylda”.

Ks. Teodor Kubina w dniu 14 grudnia 1925 r. został mianowany pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji częstochowskiej. Sakrę biskupią ks. Kubina otrzymał w dniu 2 lutego 1926 r. w bazylice jasnogórskiej. Konsekratorem był metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha, a współkonsekratorami biskup kielecki Augustyn Łosiński i biskup katowicki August Hlond.

Biskup w swoim herbie umieścił w górnej części wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, a w dolnej części symbole pracy górniczej. Dewizą działalności nowego biskupa były słowa Chrystusa: „Misereor super turbam”(Żal mi ludu). W okresie swojej posługi biskupiej wiele miejsca poświęcił m. in. działalności Akcji Katolickiej. Dla dzieła ewangelizacji bp Kubina powołał również tygodnik katolicki „Niedziela” w 1926 r. Organizował liczne Kongresy Eucharystyczne.

W swoim nauczaniu wiele miejsca poświęcał sprawom społecznym, rozwijając teologię społeczną, w której centrum znalazła się Eucharystia jako sakrament miłości społecznej. Wiele miejsca poświęcił sprawom ludzi pracy. Swoje nauczanie opierał na fundamencie doktryny społecznej Kościoła, zwłaszcza na encyklikach społecznych: Rerum novarum (1891 r.) Leona XIII i Quadragesimo anno (1931 r.) Piusa XI. Główne tezy swojej myśli społecznej wypowiedział w książce Akcja Katolicka a akcja społeczna (1930 r.), uważanej za opus vitae tego biskupa – społecznika.

Obejmując szczególną troską robotników sezonowych na uchodźstwie z terenów diecezji częstochowskiej, upominał się dla nich o dostęp do świątyń i do prasy katolickiej. Dbał o to, by docierała do nich „Niedziela”. W 1931 roku bp Kubina otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Biskup Teodor Kubina zmarł 13 lutego 1951 r. Został pochowany w częstochowskiej katedrze pw. Świętej Rodziny.

Tekst: ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Za: www.archiczest.pl

Wpisy powiązane

Zaprzysiężenie nowego ministra prowincjalnego krakowskich franciszkanów

Abp Wojda SAC na Zebraniu Plenarnym COMECE: Nie ma prawa do zabijania, ale do ochrony życia

Proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć będzie się toczył w kierunku udowodnienia heroiczności cnót