2005.03.10 – Rzym – Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

 

Jan Paweł II

PRZESŁANIE DO UCZESTNIKÓW KAPITUŁY GENERALNEJ ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW

Rzym, Poliklinika Gemelli, 10 marca 2005 r.


Najdrożsi Bracia!

1. Z radością kieruję do Was moje najserdeczniejsze pozdrowienie z okazji Kapituły Generalnej Waszego Instytutu. Jest to wydarzenie łaski, które stanowi dla Was mocne wezwanie do powrotu do korzeni Waszego Zgromadzenia i do pogłębienia Waszego charyzmatu, w po­szukiwaniu najwłaściwszych sposobów przeżywania go w aktualnym kontekście społeczno-kulturowym. Zachęcam Was do kroczenia na­przód po drodze wierności Waszemu bogatemu dziedzictwu ducho­wemu. Istotnie, tylko dzięki żywej gorliwości ascetycznej, złączonej z dziełami apostolskimi, będziecie mogli w pełni przeżywać swe po­wołanie i oglądać pomnożone owoce świętości i gorliwej działalności misyjnej.

W tym roku, który w szczególny sposób jest poświęcony misterium Eucharystii, uczyńcie w jeszcze większym stopniu ten przedziwny Sakrament centrum Waszej osobistej i wspólnotowej egzystencji, po­wierzając się z uległością szkole Najświętszej Dziewicy, „Niewiasty Eucharystii”. Niech dopomaga Wam Ona w osiąganiu coraz bliższej komunii z Chrystusem i wyprasza Wam „dar pełnego gotowości po­słuszeństwa, wiernego ubóstwa i płodnego dziewictwa” (Dzień życia konsekrowanego, 2 lutego 2005).

Jeśli będzie płonąć w Waszym sercu żarliwa miłość do Eucharystii i do Maryi, to sanktuaria, w których w godny uznania sposób po­sługujecie w różnych częściach świata, będziecie czynić w coraz wię­kszym stopniu „wieczernikami” modlitwy i gościnności. Pielgrzymi, którzy do nich przybywają, będą mogli tam doświadczyć pełnej po­cieszenia bliskości Chrystusa oraz umocnienia w kroczeniu Jego śla­dami.

2. Drodzy Bracia! Należycie do Instytutu, który wśród swych członków miał wielu wzorowych zakonników, służących Kościołowi na różnych polach działania, niekiedy w sytuacjach trudnych i pełnych ryzyka. Niemało było takich, którzy przeszli aż do końca drogę niezłomnego świadectwa chrześcijańskiego. Dość wspomnieć takie postacie jak Męczennicy z Rosicy: Antoni Leszczewicz i Jerzy Kaszyra czy Fabian Abrantowicz i Andrzej Cikoto. Wsparci świadectwem tych Waszych współbraci, wiernych uczniów Chrystusa i wielkodusznych robotników Ewangelii, nie bójcie się stawiać czoła wyzwaniom naszych czasów.

Zintensyfikujcie Wasz zapał apostolski, angażując się z odnowionym entuzjazmem we wzbudzanie powołań kapłańskich i zakonnych oraz odpowiednio przygotowujcie kandydatów do Waszego Instytutu, aby byli wielkodusznymi pracownikami w Winnicy Pańskiej. Niech wzra­sta także Wasza duszpasterska współpraca z braćmi świeckimi, spe­cjalną troską otaczajcie młodych, będących w potrzebie, wyobcowa­nych i starszych. Dla wszystkich bądźcie apostołami i świadkami Bożego Miłosierdzia.

Ponadto wierni charyzmatowi, który Was wyróżnia, bądźcie oddany­mi synami Niepokalanego Poczęcia. Niedawno Kościół obchodził 150. ro­cznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy. Jak wiadomo, Wasz Założyciel Czcigodny Sługa Boży Stani­sław od Jezusa Maryi Papczyński potrafił rozszerzać i odważnie bro­nić prawdy o Niepokalanym Poczęciu, zanim jeszcze została ona zde­finiowana jako dogmat wiary. Idźcie wiernie za jego przykładem i propagujcie wokół siebie pobożność maryjną.

3. Myśląc o misji, do której wypełnienia jesteście wezwani w wielu miejscach świata i w wielu środowiskach społecznych, chciałbym skierować do Was słowa, które napisałem w Liście apostolskim Mane nobiscum Domine: „Kiedy naprawdę doświadczyło się Zmartwychwstałego, pożywając Jego Ciało i Krew, nie można zatrzymać tylko dla siebie przeżywanej radości. Spotkanie z Chrystusem, stale pogłębiane w eucharystycznej bliskości, wzbudza w Kościele i w każdym chrześcijaninie pilną potrzebę dawania świadectwa i ewangelizowania” (n. 24).

„Pro Christo et Ecclesia”: niech w dalszym ciągu będzie to programem Waszej Rodziny zakonnej, której życzę obfitego plonu owoców pracy apostolskiej. Zapewniam w tym celu o stałej pamięci w modlitwie i z radością udzielam swego Błogosławieństwa nowemu Przełożonemu Generalnemu, jego Radzie, członkom Kapituły Generalnej i całemu Waszemu Zgromadzeniu, jak również Waszym współpracownikom.

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.02.14 – Watykan – List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu

2005.02.02 – Watykan – Przesłanie z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Zgłębiajcie tajemnicę Eucharystii