XIX Kapituła Generalna werbistów

Od 16 czerwca w Nemi niedaleko Rzymu trwa XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Słowa Bożego. Przebiega pod hasłem „Niech świeci wasze światło przed ludźmi” (Mt 5,16). Wierni i twórczy uczniowie w zranionym świecie”.

W obradach biorą udział 153 osoby, w tym 120 werbistów z prawem głosu, 15 obserwatorów (koordynatorzy apostolatów i stref Zgromadzenia, Siostry Służebnice Ducha Świętego, osoby świeckie) oraz 18 osób obsługi. Polską Prowincję reprezentują: o. Sylwester Grabowski SVD (prowincjał), o. Dariusz Pielak SVD i o. Henryk Ślusarczyk SVD.

– Niech Kapituła Generalna będzie dla naszego Zgromadzenia czasem odnowy i inspiracji, wzbogacając Kościół i świat – powiedział o. Paulus Budi Kleden SVD, General Zgromadzenia, podczas liturgii otwierającej obrady. – Jak ziarnko gorczycy wyrastające na wysokie drzewo, pielęgnujmy zaufanie, odwagę i pokorę, stając się wiernymi strażnikami misji powierzonej nam przez naszego Założyciela, św. Arnolda Janssena.

W dokumentach przygotowujących Kapitułę w następujący sposób opisano temat i zakres obrad:

„Nieustannie dyskutujemy i zastanawiamy się nad naszą misją, biorąc pod uwagę obecną sytuację świata, ze wszystkimi jego słabościami i mocnymi stronami oraz ważnym kamieniem milowym, jakim będą obchody jubileuszu 150-lecia istnienia naszego Zgromadzenia. W tym procesie rozeznajemy, w jaki sposób możemy być światłem dla świata, będąc wiernymi i kreatywnymi uczniami, zachowując ważne elementy poprzednich Kapituł, wybrane kierunki rozwoju Zgromadzenia, życie międzykulturowe i misję oraz naszą duchowość.”

Więcej informacji z XIX Kapituły Generalnej (w języku angielskim i hiszpańskim)

Oprócz omówienia głównego tematu Kapituły, w programie obrad znalazły się raporty, przegląd uchwał i zaleceń poprzedniej Kapituły Generalnej oraz stanu ich wykonania, a także propozycje nowych uchwał i zaleceń. Jednym z ważniejszych punktów obrad będzie wybór Przełożonego Generalnego i Zarządu Generalnego, który przewodził będzie Zgromadzeniu przez kolejne 6 lat. Na zakończenie odbędzie się dyskusja i zatwierdzenie Dokumentu Końcowego XIX Kapituły Generalnej.

Kapituła Generalna odbywa się co 6 lat i jest najważniejszym ciałem ustawodawczym Zgromadzenia. Może zmieniać Konstytucje i podejmować decyzje wiążące wszystkich członków Zgromadzenia, a tym samym mające wpływ na obecną i przyszłą działalność werbistów na świecie. Zgodnie z Prawem Kanonicznym i Konstytucjami SVD w Kapitule uczestniczą delegaci wszystkich Prowincji, Regii i Misji werbistów, wybrani podczas obrad kapituł miejscowych, delegaci Generalatu i poszczególnych prowincji uczestniczący w obradach z urzędu, a także delegaci braci zakonnych oraz zaproszeni goście.

Liturgia inauguracyjna

 

31 – z tylu narodowości pochodzą werbiści biorący udział w XIX Kapitule Generalnej

15 – liczba Polaków biorących udział w Kapitule (w tym 3 z Polskiej Prowincji, 3 z Generalatu i innych krajów europejskich, 2 z Afryki, 3 z obu Ameryk, 2 z Azji, 1 w charakterze obserwatora i 1 w obsłudze medialnej)

 

 
Liczba delegatów z prawem głosu z poszczególnych kontynentów:

22 – Europa (bez członków Generalatu i obsługi)

18 – Afryka

37 – Azja

20 – Ameryka Płd.

10 – Ameryka Płn.

4 – Australia i Oceania

Za: www.werbisci.pl

Wpisy powiązane

Wietnam: śluby wieczyste pierwszych marianów w Wietnamie

Spotkanie Organizacji Augustianów Europejskich

Serce lidera – Siostra Barbara Flad #Famvin2024