1981.07.02 – Watykan – Jan Paweł II, List do Przełożonego Generalnego Salwatorianów na 100-lecie założenia Stowarzyszenia Boskiego Zbawiciela

 
Jan Paweł II

LIST DO PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO SALWATORIANÓW NA 100-LECIE ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA BOSKIEGO ZBAWICIELA

Watykan, 02 lipca  1981 r.

 

Do Najczcigodniejszego Ojca Gerarda Rogowskiego,
Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Boskiego Zbawiciela.

Zastanawiając się z wielką radością zarazem nad rocznicą urodzin sługi Bożego Franciszka Marii Jordania, znakomitego założyciela Stowarzyszenia Boskiego Zbawiciela, która przypadnie w czerwcu, oraz – patrząc dalej w przyszłość – nad uroczystościami stulecia założonego przez niego tutaj w Rzymie Stowarzyszenia (8 grudnia), pragnęliśmy za pośrednictwem tego listu, przez Ciebie, Najczcigodniejszy Ojcze, jako rzecznika Stowarzyszenia złożyć przede wszystkim gorące gratulacje całej waszej rodzinie z okazji stulecia życia czynnego i apostolskiej gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego, a następnie gorąco zachęcić poszczególnych jej członków do przyjęcia na nowo ducha Ojca prawodawcy, do odnowienia ewangelicznej żarliwości, do wiernego wypełniania zamierzeń zgromadzenia zakonnego.

Wiemy, jakie rozważania i poszukiwania przeprowadzano przez cały ten rok w czternastu prowincjach Stowarzyszenia i w trzech misjach zewnętrznych w odniesieniu do źródeł i zasad waszego instytutu, do cnót i postanowień samego Założyciela, do odpowiedniej odnowy duchowej i przystosowania praw według dzisiejszych potrzeb Ludu Bożego. Te wasze wysiłki wspieramy przede wszystkim Naszymi modlitwami, ażeby wspomnienie rocznicy powstania zastało wszystkich członków Stowarzyszenia gorliwszymi apostołami Ewangelii i prawdziwej wiary, bardziej konsekwentnymi głosicielami Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata, bardziej chętnymi we wszystkim sługami Matki Kościoła.

Nigdy bowiem nie będzie można ofiarować dość sił lub czasu, dość trudów lub trosk, dość talentu lub pracy dla sprawy ze wszystkich najwyższej: mianowicie dla zbawienia wiecznego ludzi i dla godnego ich życia ziemskiego według wskazań Chrystusa i przestróg Kościoła. Więcej też ludzi teraz niż kiedykolwiek poszukuje światła nauki Jezusa Nazareńskiego; więcej niż dotąd pragnie pociech i pomocy sakramentów; więcej też poszukuje towarzystwa ochrzczonych wierzących w Chrystusa i błogosławionej pewności wspólnoty kościelnej. Wszelako te właśnie dobra i łaski najwyższej zaiste ceny pragnął szerzyć na wszystkie strony świata Franciszek Maria Jordan i dlatego założył przed stu laty to Stowarzyszenie, którego ustalonym zadaniem życiowym byłoby dzielenie z jak najliczniejszymi ludźmi tych właśnie łask Zbawiciela świata.

Trzeba teraz i zawsze trzeba będzie uprawiać tę winnicę; zawsze będzie się znajdował jakieś owce błądzące i spragnione Boskiego Pasterza, zawsze jeszcze pozostaje ogromne dzieło szerzenia Ewangelii, które z każdym dniem staje się trudniejsze ze względu na inne teraz właściwości czasów i zmienione obyczaje ludzi; powołanie apostolskie i misjonarskie, ewangeliczne i kapłańskie zawsze czeka na wielkodusznych i gorliwych pracowników. Oto więc bardzo obszerne pole, gdzie właściwy salwatorianom charyzmat może i powinien wykazać swoją siłę.

Nie możemy zaś bynajmniej wątpić, że z tych obchodów stulecia Stowarzyszenia odniesiecie pożądane owoce duchowe dla każdej jego prowincji i misji, dla każdego domu i każdej duszy, pełniej będziecie urzeczywistniać wzniosłe postanowienia czcigodnego Prawodawcy, a także jaśniej ukazywać przykład wierności wobec Kościoła, miłości wobec waszej rodziny zakonnej, zapaleni na nowo gorliwością wobec właściwego wam powołania. Tego zaś skutek będzie bez wątpienia taki, że ci, którym Bóg w swej Opatrzności udzieli łaski, łatwiej będą się Jemu poświęcać i wstępować do instytutu salwatorianów.

Takie więc są Nasze uczucia i myśli z okazji stulecia założenia Stowarzyszenia Boskiego Zbawiciela; takie są Nasze życzenia, które tym listem pragnęliśmy wyrazić Tobie, Najczcigodniejszy Ojcze, a z Tobą całej rodzinie zakonnej w świecie, którą kierujesz. Niech wreszcie udzielone z serca Nasze Apostolskie Błogosławieństwo będzie dla poszczególnych członków Stowarzyszenia wyrazem Naszych życzliwych gratulacji; niech również będzie zawsze dla was zadatkiem światła, pociechy, obrony i mocy z nieba.

Z Watykanu, dnia 2 lipca 1981 roku, w trzecim roku Naszego Pontyfikatu.

Jan Paweł II,  Papież

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu