1990.04.30 – Watykan – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Konwentu Generalnego Zgromadzenia Księży Marianów

 

Jan Paweł II

PRZESŁANIE DO UCZESTNIKÓW KONWENTU GENERALNEGO ZGROMADZENIA
KSIĘŻY MARIANÓW

Watykan, 30 kwietnia 1990 r.

 

 

Przewielebny Ojciec Donald S. Petraitis, M.I.C. Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Marianów Seminario dos Marianos 2495 Fatima, Portogallo 

Czcigodny Ojcze Generale, 

na ręce Ojca przesyłam Przedsta­wicielom wszystkich Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów zebranych na konwencie w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej serdeczne pozdrowienie.

Tematem Waszej refleksji jest formacja zakonna.  Z pew­nością pomocnym będzie dla Was ostatnio ogłoszony przez Kon­gregację do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy­szeń Życia Apostolskiego dokument poświęcony tej  sprawie.

Z mojej  strony chciałbym Wam przypomnieć o tych ocze­kiwaniach Kościoła, o których mówiłem Wam z okazji Kapituły Generalnej w dniu 29 czerwca 1987 r. Wy Marianie, macie iść „bardziej niż kiedykolwiek do rosnących rzesz nowych ubogich różnych kultur, aby móc odpowiedzieć na ich najgłębsze aspi­racje ,  na ich pragnienie prawdy,  sprawiedliwości i miłości”.

W konwencie wezmą udział Przedstawiciele Wspólnot, któ­re do niedawna musiały prowadzić życie zakonne w ukryciu. Ufam, że wymiana doświadczeń pomiędzy nimi a tymi, którzy cieszyli się wolnością, okaże się cenna dla obu stron. Mam na myśli szczególnie Waszych Współbraci z Litwy. W intencji ich Ojczyzny modlę się nieustannie.

Niech w dziele coraz doskonalszej formacji, zwłasz­cza młodego pokolenia zakonnego, wspiera Was Wasza Matka i Patronka, Maryja Niepokalana. Niech towarzyszy Wam wsta­wiennictwo Waszego Odnowiciela, Bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza oraz Sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego, którego otaczany czcią grób znajduje się na Ziemi portugalskiej.

Proszę Was o modlitwę za mnie u stóp Matki Bożej Fatimskiej i błogosławię wszystkim z całego serca.

Jan Paweł II, papież

Archiwum KWPZM


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu