List pasterski biskupów metropolii górnośląskiej obwieszczający Rok Życia Konsekrowanego

Z inicjatywy sługi Bożego Jana Pawła II, od czternastu lat w święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy w całym Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Tym razem ten jeden dzień chcemy w naszej górnośląskiej metropolii niejako rozszerzyć, mając na względzie dzisiejsze funkcjonowanie i przyszłość szczególnie żeńskich zakonów, zgromadzeń i świeckich instytutów życia konsekrowanego.

 
Racji, które nas skłaniają do skupienia uwagi na żeńskim życiu konsekrowanym jest kilka. Nade wszystko ujawnia się coraz bardziej brak właściwego rozumienia istoty życia konsekrowanego w dzisiejszym Kościele. Niektórzy wręcz uważają, że to przeżytek. Na kobiety w habitach spoglądamy najczęściej z podziwem, ale własnej córki, wnuczki, czy koleżanki w takowym stroju nie chcemy widzieć. Bywa, że rodzice zupełnie nie potrafią się pogodzić z faktem, że córka poszła do klasztoru. Seminarium dla syna można jeszcze jakoś zaakceptować; ostatecznie status księdza w społeczeństwie nie jest najgorszy. Natomiast cela zakonna dla córki, bywa postrzegana jako koniec jej możliwości rozwoju i ścieżka do zmarnowania życia.  

Takie światowe, zupełnie niechrześcijańskie widzenie rzeczy, sprawia, że klimat dla rozwoju żeńskich powołań jest w naszym społeczeństwie na Śląsku coraz gorszy, żeby nie powiedzieć toksyczny. Do tego dochodzi jeszcze wpływ materializmu i konsumpcji, wątła wiara w wielu naszych rodzinach i charakte-
rystyczny dla młodego pokolenia problem z powzięciem jednoznacznej decyzji na całe życie. Skutkiem jest wyraźny spadek liczby powołań do zgromadzeń żeńskich, coraz częstsze zamykanie domów zakonnych, obawy o przyszłość i niepokój w sercach wielu sióstr zakonnych.

Pośród sióstr daje się też zauważyć zagubienie na poziomie rozumienia własnej tożsamości, a bardziej jeszcze misji w Kościele i świecie. Ze strony duchownych narasta lekceważenie i marginalizacja konsekrowanych niewiast we wspólnocie Kościoła, co gorzko owocuje w sercach niektórych sióstr kompleksami niższości, poczuciem krzywdy, brakiem entuzjazmu i zaufania do pasterzy Kościoła. Niektóre ze wspólnot zakonnych borykają się z problemem odczytania i realizacji własnego charyzmatu w bardzo szybko zmieniających się uwarunkowaniach życia, a wielu siostrom przychodzi z coraz większym trudem harmonijnie żyć i działać we wspólnocie konkretnego domu.

Przeto, mając na uwadze piękne owocowanie dopiero co zakończonego Roku Kapłańskiego, z dniem 2 lutego br. ogłaszamy w naszej górnośląskiej metropolii Rok Życia Konsekrowanego. Hasłem roku będą słowa wyjęte z anielskiego zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie: Pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1,28). Zdają się one dobrze wskazywać na boskie źródło tożsamości osób konsekrowanych i szczególną ich więź z Panem. Chodzi o oblubieńczy związek, u podstaw którego jest dar rad ewangelicznych, czyli obfitość Boskiego obdarowania, które umożliwia życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Dar ten domaga się oddania Bogu życia na własność, a skutkuje w ten sposób, że osoba konsekrowana urzeczywistnia Chrystusowy styl życia na ziemi, życia z Boga i dla Boga, krocząc śladami Chrystusa. W ten sposób osoba konsekrowana staje się i jest we wspólnocie Kościoła znakiem Królestwa Bożego, w czym ujawnia się sedno misji i wartość stanu życia konsekrowanego w Kościele. Krótko mówiąc, osoby konsekrowane apelują o spoglądanie w górę, zainteresowanie niebem, co w dobie konsumowania zdobyczy ziemi ma wyjątkowo istotne znaczenie dla każdego dziecka Bożego.

Patronką Roku Życia Konsekrowanego czynimy błogosławioną Marię Luizę Merkert, urodzoną i działającą w Nysie założycielkę Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, nazywaną Śląską Samarytanką, Matką ubogich, a nawet kochaną Matką wszystkich. W jednym z pism okólnych do swoich sióstr pisała: „Złóżmy nasz przyszły los w ręce Ojca i przyrzeknijmy Mu równocześnie, że poświęcimy nasze słabe siły jedynie dla Jego służby i zawsze dążyć będziemy do tego, by w naszym Zgromadzeniu rozkwitły coraz bardziej cnoty, których wymagają nasze święte śluby. […] Prośmy i błagajmy, byśmy były prawdziwymi oblubienicami naszego niebieskiego Oblubieńca".

W tych prostych słowach błogosławionej Marii Luizy nietrudno odkryć zawsze aktualne podstawy realizacji jakiejkolwiek formy życia konsekrowanego: zawierzenie Bogu, poświęcenie Mu życia, rozwijanie tego, co Bogu miłe, oblubieńcza więź z Jezusem. Dlatego, drogie siostry zakonne, prosimy Was, abyście słowa te wzięły sobie mocno do serca, podejmując na różnych poziomach dzieło odnowy swego życia duchowego i wspólnotowego, a także trud zgłębienia i lepszej adaptacji realizowanego charyzmatu. Zasadniczą podstawą Waszej refleksji niech będzie adhortacja Jana Pawła II Vita consecrata. Wszelki Wasz wysiłek zmierzający ku odnowie i na głębię obiecujemy wspierać stosownymi działaniami i modlitwą, a jego owocowanie powierzamy opiece Świętej Rodziny z Nazaretu. Prosimy też o podjęcie inicjatyw z myślą o zaprezentowaniu specyfiki oraz form życia i działalności własnego zgromadzenia, czy instytutu, a także włączenie się w metropolitalne, czy diecezjalne inicjatywy służące temu samemu celowi. Już dziś drogie siostry zapraszamy Was do przeżycia spotkania w ramach Dnia Życia Konsekrowanego, które odbędzie się w naszym gliwickim kościele katedralnym w dniu 2 lutego 2011 r o godz. 10.00. Ponadto dnia 3 maja br. zapraszamy Was do bazyliki św. Jakuba i Agnieszki w Nysie (miejsce spoczynku patronki Roku Życia Konsekrowanego bł. Marii Luizy Merkert) na Mszę św. dziękczynną sióstr naszych diecezji za beatyfikację Jana Pawła II i o powołania zakonne, natomiast 4 czerwca br. na doroczny dzień modlitw sióstr na Górę św. Anny. Tym razem będzie to spotkanie modlitewne osób życia konsekrowanego
z terenu diecezji opolskiej i gliwickiej. Szczegółowy program obchodów Roku Życia Konsekrowanego zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

Do Was wszystkich wiernych trzech diecezji: gliwickiej, katowickiej i opolskiej zwracamy się z gorącym apelem, aby w tym czasie do 2 lutego 2012 roku podjąć trud szczególnej modlitwy z siostrami, za wszystkie siostry i o nowe powołania zakonne. Niech będzie to czas naszego większego otwarcia się na życie konsekrowane w ogóle, na potrzeby i posługiwanie sióstr, na problemy, z którymi się na co dzień borykają. Nie zmarnujmy okazji, by odkryć na nowo wartość i znaczenie stanu konsekrowanego we wspólnocie Kościoła, a modlitwę za niewiasty konsekrowane włączmy do naszego pacierza.

Nadchodzące Święto Ofiarowania Pańskiego jest dobrą okazją do przypomnienia, że w Kościele istnieją także inne formy życia poświęconego Bogu. Żyjące w świecie dziewice konsekrowane i wdowy składają zobowiązanie do czystości, by w ten sposób bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Obok nich są także wierni prowadzący pustelniczy tryb życia, którzy zobowiązują się publicznie do praktykowania rad ewangelicznych. Ich oderwanie od świata świadczy o jego przemijalności i jest wezwaniem skierowanym do całej wspólnoty kościelnej, aby nie traciła z oczu swojego najważniejszego powołania.

Z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego wszystkim osobom konsekrowanym, siostrom, braciom i ojcom, przekazujemy bukiet najlepszych życzeń. Wszystkim wiernym górnośląskiej metropolii udzielamy naszego pasterskiego błogosławieństwa.

Pasterze Metropolii Górnośląskiej

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie