Karmelici Bosi: List Definitorium #7

Sześciolecie 2021-2027 – List nr 7


Drodzy Bracia i Siostry Karmelu Terezjańskiego!

Kontaktujemy się znowu z Wami wszystkimi, aby podzielić się informacjami na temat kwartalnego spotkania Definitorium Generalnego, które odbyło się w Rzymie w dniach 6-16 marca, z udziałem Generała i wszystkich Definitorów. Spotkanie odbyło się w okresie Wielkiego Postu, który zaprasza nas do ciągłego nawracania się i stałego zwracania uwagi na Słowo Boże, które jest dla nas przewodnikiem naszego życia i naszych decyzji.

Na jednej z sesji Definitorium odbyliśmy interesujący i ubogacający dialog z o. Mathew Vattamattam, przełożonym generalnym klaretynów. Wymienialiśmy się z nim informacjami i punktami widzenia na temat najnowszej historii i aktualnej sytuacji naszych rodzin zakonnych, które pod wieloma względami mają podobne możliwości, problemy i wyzwania. Wzajemne słuchanie pozwala poznawać inne perspektywy, które są niewątpliwie przydatne i pouczające w planowaniu i w procesie podejmowania decyzji.

Priorytetowe tematy sześciolecia

Prowincje i inne okręgi Zakonu odbywają w czasie obecnego półrocza swoje Kapituły i Kongresy kapitulne. Są one ważnym momentem refleksji i rozeznawania, aby urzeczywistniać i ukonkretniać nasze zobowiązanie do życia w każdym momencie i miejscu według stylu Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża.

W liście skierowanym do Kapituł przez Generała, o. Miguela Márqueza, poproszono je o wzięcie pod uwagę niektórych tematów, jakie Zakon zaproponował do pogłębienia w obecnym sześcioleciu. Jednym z nich jest formacja początkowa. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, trzeba poświęcić wszystkie siły, aby przyjąć i formować kandydatów, którzy czują się wezwani do bycia częścią naszej rodziny i zapewnić im odpowiednie towarzyszenie. W związku z tym prosimy Okręgi o zastosowanie następujących podstawowych kryteriów:

  • We wspólnotach formacyjnych magister winien poświęcić się wyłącznie formacji.
  • Tam, gdzie formowanych jest więcej niż dziesięciu, winien być drugi formator przeznaczony wyłącznie do formacji.
  • Wspólnoty formacyjne muszą mieć minimum czterech zakonników.
  • Konieczna jest jedność i płynny dialog pomiędzy formatorami.
  • Podczas etapu studiów należy poświęcić specjalny czas na formację karmelitańską.
  • Należy unikać sytuacji, kiedy w domu formacyjnym jest tylko jeden formowany.
  • Należy zachęcać do współpracy między okręgami w zakresie formacji i zakładania wspólnot międzyprowincjalnych.

Mając na uwadze, że do formacji potrzebne są również środki finansowe, a w niektórych regionach świata nie jest łatwo je zdobyć, Definitorium postanowiło stworzyć fundusz wspierający formację początkową dla Okręgów Zakonu, które tego potrzebują. Prośby – umotywowane i wystarczająco udokumentowane – należy przesłać do Definitorium, które je oceni, aby odpowiednio rozdysponować dostępne środki. Już teraz wyrażamy naszą wdzięczność za wszelkie datki, które mogą pochodzić od tych, którzy mają większe możliwości ekonomiczne. Jesteśmy przekonani, że ta redystrybucja dóbr będzie znaczącym sposobem wyrażenia przynależności do tej samej rodziny i solidarności braterskiej.

Nadal w związku z formacją początkową Definitorium otrzymało aktualne informacje na temat prac komisji ds. rewizji Ratio Institutionis, koordynowanej przez definitorów Martína Martíneza i Jean-Baptiste Pagabeleguem. Obecnie komisja kontynuuje zbieranie i analizę uwag napływających z Okręgów i ma nadzieję, że w nadchodzących miesiącach będzie w stanie przygotować pierwszą wersję tekstu, który zostanie przedłożony do rozpatrzenia zakonnikom zaangażowanym w formację w całym naszym Zakonie.
Jeśli chodzi o sferę akademicką i intelektualną, nadal zachęcamy do podejmowania kroków w celu odnowienia i wzmocnienia Wydziału Teologicznego Teresianum i innych ośrodków studiów. Seminarium dotyczących refleksji nad życiem intelektualnym w Zakonie odbędzie się na nowej sesji w CITeS od 26 do 30 czerwca br.

Wizytacje pasterskie

Podczas sesji Definitorium znaczną część czasu poświęciliśmy omówieniu Wizytacji, które Generał i Definitorzy dokonali w różnych Okręgach Zakonu. Wizytacje pasterskie są bardzo ważnym narzędziem pomagającym Prowincjom żyć w harmonii i komunii z Zakonem, a także rozwiązywać sytuacje wymagające rozeznania i podejmowania decyzji.

Tamilnadu

Wizytacja pasterska w Prowincji Tamilnadu przebiegała w dwóch etapach. Pierwsza, z udziałem Generała i O. Piusa D’Souza, odbyła się w dniach 14-25 listopada 2022 roku, a druga została przeprowadzona przez O. Piusa w dniach 26 stycznia-21 lutego 2023 roku. W 1981 roku powstała Delegatura Generalna Tamilnadu z 6 domami z Prowincji Manjummel i Malabar. W 1990 roku Delegatura stała się Komisariatem, a w 1993 roku została erygowana obecna Prowincja. Dziś liczy 132 profesów wieczystych i 39 kandydatów na różnych etapach formacji, w tym 6 ze Sri Lanki i 8 z misji Chhattisgarh. Średnia wieku profesów wieczystych to mniej niż 50 lat. W Prowincji podjęto liczne inicjatywy promocji społecznej i gospodarczej na rzecz najuboższych.

Wizytacja miała na celu ukierunkowanie Prowincji na rewizję formacji początkowej. Podjęto konkretne decyzje i udzielono wskazówek dotyczących dobrego rozeznawania powołań i dokładniejszej formacji karmelitańskiej. Z drugiej strony zachęcano wszystkie wspólnoty i zakonników, aby nie zaniedbywali wymiaru duchowego ani braterstwa, kierując się zasadami i normami Zakonu. Podobnie w kontekście Wizytacji została przeanalizowana sytuacja ekonomiczna Prowincji i sformułowane zostały decyzje zmierzające do osiągnięcia autonomii ekonomicznej klasztorów oraz uniknięcia pewnych niewłaściwych praktyk.

Prowincja Tamilnadu ma dwie misje: jedną w Chhattisgarh (Indie) i jedną na Sri Lance. Pierwsza miała swój początek w 2016 roku i obecnie ma 2 domy z 6 zakonnikami. Misja na Sri Lance rozpoczęła się w 2014 roku z 3 wspólnotami i 6 zakonnikami. Poprosiliśmy Prowincję, aby nie spowalniała zapału misyjnego i wysłała więcej zakonników do obu miejsc.
Aby pomóc Prowincji w realizacji decyzji i oczekiwań Generała i Definitorium po Wizytacji pasterskiej, pozostanie ona na nie otwarta, a O. Pius będzie przewodniczył Kapitule prowincjalnej, która odbędzie się na początku maja br.

Malta

Od 21 stycznia do 5 lutego O. Roberto M. Pirastu przebywał z Wizytacją pasterską w semiprowincji Malty; O. Generał brał udział w spotkaniach podsumowujących Wizytację. Na Malcie są obecnie 4 wspólnoty, w których żyje 14 zakonników; ponadto jeden zakonnik jest profesorem w Teresianum, a inny przebywa w Kanadzie. Średnia wieku to 70 lat. Na terenie semiprowincji istnieją dwie wspólnoty Karmelitanek Bosych i dwie wspólnoty Świeckiego Zakonu.

Znacząca redukcja liczebna, jaka nastąpiła na Malcie w ostatnich latach, skłania do refleksji nad tym, jak utrzymać i ożywić obecność Karmelu na wyspie. W kontekście globalnego procesu restrukturyzacji Zakonu, którą promuje Definitorium, konieczne jest poszukiwanie nowych form współpracy z innymi Okręgami, prawdopodobnie w perspektywie bezpośredniego związku z którymś z nich. Wizytator poprosił zakonników, aby już teraz położyli nacisk na istotne aspekty, takie jak życie wspólnotowe, modlitwa i przyjęcie powołań. W tym celu konieczne jest skoncentrowanie energii w dwóch lub trzech wspólnotach. Z drugiej strony formacja potencjalnych kandydatów powinna się odbywać we współpracy z innymi Okręgami.

Lombardia

Od 6 lutego do 4 marca o. Roberto Maria, któremu przez kilka dni towarzyszył o. Agustí Borrell, odbył Wizytację pasterską w Prowincji Lombardzkiej. O. Generał osobiście uczestniczył w zakończeniu Wizytacji (1-4 marca). O tę Wizytację poprosiła Radę Prowincjalną w ramach procesu refleksji i rozeznania nad przyszłością Prowincji, która w ostatnich latach doświadczyła znacznego zmniejszenia liczby zakonników i znacznego wzrostu średniej wieku.

Obecnie Prowincja, włączając zakonników z Delegatury Kamerunu i tych, którzy służą Prowincji, liczy razem 52 profesów wieczystych i 11 profesów czasowych: we wspólnotach we Włoszech jest 40 profesów wieczystych (plus 2 w Rzymie na studiach), 3 profesów czasowych i 1 postulant. W Kamerunie jest 10 profesów wieczystych, 8 profesów czasowych i 3 postulantów.

Wizytacja wykazała, że ​​mimo obecnych ograniczeń możliwe jest utrzymanie i ożywienie życia karmelitańskiego na terenie Prowincji. W tym celu niezbędnym pierwszym krokiem jest zaangażowanie zakonników w osobistą odnowę, która prowadzi wszystkich do otwarcia się na innych i poczucia się członkami tej samej rodziny. Natomiast oczywista jest obecna kruchość Okręgu i szansa na restrukturyzację. Zebrawszy różne opinie zakonników i wnioski Wizytatorów, postanowiono natychmiast rozpocząć, przy bezpośredniej pomocy Definitorium Generalnego, dialog z sąsiednimi Prowincjami w celu zbadania różnych możliwości połączenia. W międzyczasie Wizytacja pozostanie otwarta, a Kapituła zostanie przełożona na termin, który zostanie ustalony. Przy udziale wszystkich i ze światłem Ducha Świętego mamy nadzieję znaleźć najlepszą drogę dla odnowionej obecności Karmelu Terezjańskiego na obecnym terytorium Prowincji Lombardii.

Kenia

Od 1 do 27 lutego O. Philbert Namphande i O. Jean-Baptiste Pagabeleguem przeprowadzili Wizytację pasterską w Delegaturze Kenii należącej do Prowincji Waszyngton. Delegatura obejmuje 5 wspólnot, składających się z około 20 profesów wieczystych i około 25 kandydatów na formacji. Misja w Kenii rozpoczęła się w 1995 roku. Prowincja Waszyngton odnotowała ostatnio spadek liczebności i wzrost średniej wieku; z tego powodu napotyka trudności w dalszym zajmowaniu się Delegaturą w odpowiedni sposób. Wizytacja generalna jest częścią procesu rozpoczętego w celu znalezienia innych sposobów na umocnienie i towarzyszenie obecności karmelitańskiej w regionie.

Wizytatorzy stwierdzili żywotność powołaniową i dobre perspektywy dla przyszłości Zakonu w Kenii; konieczne jest zatem zwrócenie większej uwagi na formację początkową kandydatów. Dlatego Definitorium podjęło pewne decyzje po Wizytacji, aby na nowo rozdzielić obowiązki zarządzania i formacji, a także poprawić atmosferę braterstwa i modlitwy we wspólnotach.
W dniach wizytacji obydwaj Definitorzy mogli odwiedzić trzy wspólnoty Karmelitanek Bosych obecne w Kenii, a także spotkać się z członkami Świeckiego Karmelu.

Egipt

O. Christophe-Marie Baudouin i O. Generał zwizytowali Delegaturę Generalną Egiptu od 6 do 16 lutego. Obecnie składa się ona z 10 profesów wieczystych, 2 profesów czasowych i 2 postulantów. W Egipcie są trzy placówki: Shubra (z sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus i szpitalem), dom formacyjny Maadi i Aleksandria, gdzie działa przedszkole. Planowane jest otwarcie stałej placówki w południowym Egipcie, gdy tylko pozwolą na to możliwości Delegatury. W Fayum istnieje wspólnota Karmelitanek Bosych.
Wizytacja potwierdziła żywotność Delegatury, czemu sprzyja obecność młodych zakonników, którzy prowadzą znaczącą działalność apostolską. Aby stawić czoła najbliższej przyszłości, należy umocnić jedność i zaufanie pomiędzy braćmi, a także zwrócić uwagę na rozeznawanie kandydatów oraz na formację początkową i stałą. Przy okazji wizytacji padły również wskazówki dotyczące poprawy zarządzania ekonomicznego, jakie będą realizowane przy pomocy Ekonoma Generalnego, który w najbliższych tygodniach osobiście uda się do Egiptu. O. Makhoul Farha z Semiprowincji Libańskiej pełni cenną posługę jako Delegat Generalny w Egipcie i właśnie kończy trzyletni okres, na jaki został mianowany.

Irak

O. Generał i O. Christophe-Marie odbyli wizytację w Iraku od 17 do 24 lutego. Przede wszystkim uczestniczyli w uroczystych obchodach 400-lecia obecności Zakonu na tym terenie. Rzeczywiście, w historii Karmelu Terezjańskiego zakończyły się cztery stulecia godnej podziwu i owocnej rzeczywistości misyjnej. Dziękujemy Bogu za świadectwo tak wielu naszych braci, którzy poświęcili swoje siły na niesienie Ewangelii na ziemie Bliskiego Wschodu, a w wielu przypadkach przybyli, aby oddać tu życie.
Obecnie misja jest powierzona Prowincji Paryskiej. W Iraku jest tylko jeden zakonnik, o. Ghadir, który prowadzi intensywną działalność religijną i społeczną oraz opiekuje się klasztorami w Bagdadzie i Duhok. Aktywnie współpracują z nim Siostry Karmelitanki św. Józefa, Karmel Świecki, grupa kobiet konsekrowanych i inne grupy inspirowane Karmelem. O. Jean Sleiman jest natomiast łacińskim arcybiskupem Bagdadu. Wolą Generała i Definitorium jest jak najszybsze wzmocnienie naszej obecności w Iraku poprzez przybycie zakonników, którzy czują powołanie misyjne i chcą żyć w tak wymagającym i ekscytującym środowisku. Generał wyśle ​​list otwarty do Zakonu w tej sprawie.

Inne Wizytacje

Generał wraz z dwoma Definitorami dla Afryki uczestniczył w pierwszym wspólnym zgromadzeniu dwóch Konferencji – anglojęzycznej i francuskojęzycznej – Przełożonych Afryki i Madagaskaru, które odbyło się w Yaoundé (Kamerun) w dniach 23-30 stycznia. Reprezentowanych było 10 Okręgów i 21 krajów. Podczas spotkania zgłębiano tożsamość i misję Karmelu Terezjańskiego oraz omówiono takie tematy, jak formacja, leadership, ekonomia i zarządzanie, międzykulturowość i współpraca. Generał zachęcił do refleksji nad przyszłością Zakonu w Afryce i na Madagaskarze, w kontekście procesu restrukturyzacji Zakonu, który zostanie omówiony na następnym Definitorium Nadzwyczajnym w Lisieux. Podczas zgromadzenia ogłoszono obchody Kongresu na temat „Formacja i św. Teresa od Dzieciątka Jezus”, zaplanowanego na październik 2025 r. w Nigerii.

Generał i o. Christophe-Marie w swojej podróży przez Bliski Wschód odwiedzili również Liban i uczestniczyli w spotkaniu przygotowawczym do Kapituły Prowincjalnej. Następnie udali się do Syrii, aby odwiedzić Karmelitanki Bose w Aleppo i przekazać im solidarność i bliskość Zakonu oraz dodać im otuchy w niezwykle trudnym kontekście, w jakim żyją z powodu wojny i niedawnego trzęsienia ziemi.

Z kolei o. Christophe-Marie relacjonował swoją krótką wizytację w Prowincji Anglo-Irlandzkiej, od 7 do 18 stycznia. Odwiedził siedem wspólnot obecnych w Anglii, Irlandii i Irlandii Północnej i mógł zapoznać się z aktualnymi problemami Prowincji, a także omówić sytuację Wikariatu Regionalnego Nigerii.

Kapituły trzyletnie

W tym półroczu w Zakonie odbywają się Kapituły i Kongresy kapitulne. W niektórych z nich uczestniczył Generał lub jeden z Definitorów. Ze wszystkich celebrowanych Kapituł otrzymujemy informacje i materiały, które należy obowiązkowo przekazać Definitorium, zgodnie z zaktualizowaną Instrukcją praktyczną, która została przesłana do wszystkich Okręgów: wraz z decyzjami Kapituły oraz wyborami i nominacjami, należy przesłać relację o stanie Prowincji oraz relację o stanie ekonomicznym, jakie są przedstawiane Kapitule.

Jedną z nowości związanych z Kapitułami jest to, że obecnie wybrani prowincjałowie muszą otrzymać potwierdzenie od O. Generała przed objęciem urzędu; w ten sposób dostosowujemy się do uniwersalnej normy ustanowionej przez Kodeks Prawa Kanonicznego dla wszystkich rodzin zakonnych. Z drugiej strony, zgodnie z uprawnieniami nadanymi niedawno przez papieża Franciszka, dokonano już także pierwszych nominacji braci niekleryków na przełożonych wspólnot: jak dotąd, na prośbę zarządów prowincjalnych, Generał mianował dwóch braci niekleryków jako przełożonych w Meksyku i jednego w Ameryce Środkowej.

Raz jeszcze wzywamy wszystkich do poważnego rozważenia wskazań zawartych w liście Generała do Kapituł i podjęcia wskazanych w nim tematów, które odpowiadają priorytetom sześciolecia (Deklaracja o charyzmacie, formacja początkowa, współpraca między Okręgami i restrukturyzacji Zakonu, rocznice terezjańskie…).

Definitorium Nadzwyczajne 2023

Dużą część naszego spotkania poświęcono przygotowaniu Definitorium Nadzwyczajnego, które odbędzie się w Lisieux od 27 sierpnia do 3 września, z udziałem nowych przełożonych okręgów Zakonu (prowincjałów, komisarzy i delegatów generalnych oraz niektórych przełożonych wikariatów i delegatur prowincjalnych, zgodnie ze zwykłym systemem rotacyjnym; z tej okazji zwoływani są przedstawiciele Australii, Nigerii, Tanzanii, Kamerunu, Republiki Czeskiej, Bengalu Zachodniego, Kanady i Ekwadoru).

Tematem przewodnim spotkania będzie mapa naszej obecności na świecie i ewentualna restrukturyzacja Zakonu. W szczególności przeanalizowane zostaną trzy aspekty:

 • Obecne Okręgi: mocne i słabe strony, współpraca międzyprowincjalna, łączenie Okręgów…
 • Istniejące typy Okręgów i ich możliwe uproszczenia.
 • Misja Zakonu: priorytety i opcje, kryteria nowych fundacji…

Kapituły prowincjalne zostały poproszone o zastanowienie się nad tymi kwestiami i przesłanie informacji i propozycji do Definitorium generalnego w ramach przygotowań do spotkania w Lisieux. Jeden z dni spotkania będzie również poświęcony dialogowi z biskupami Zakonu, których poprosiliśmy o pomoc w refleksji nad misją Zakonu w Kościele i w dzisiejszym świecie.

Innym tematem do dyskusji będzie współpraca między prowincjami odległymi geograficznie: kryteria, cele, kierunki… Na podstawie ostatnich doświadczeń nadszedł czas na dokonanie oceny i rozeznanie w celu przyjęcia wspólnych kryteriów sprzyjających wzajemnej pomocy między Okręgi Zakonu.

Życie Okręgów

Definitorium przeanalizowało kilka szczegółowych kwestii w różnych okręgach i podjęło między innymi następujące decyzje:

  • Delegatura Generalna Izraela ma szczególne znaczenie dla całego Zakonu. Od czerwca nowym Delegatem Generalnym w Izraelu zostanie o. Jean-Joseph Bergara (Prowincja Awinion-Akwitania, obecny Prokurator Generalny), zastępując o. Attilio Ghisleri (Prowincja Wenecja), który nadal oferuje cenną posługę dla Delegatury. Przybędą również do Izraela w nadchodzących miesiącach Ojcowie: Augustine Poonelli (Prowincja Malabar), José Luis Jiménez Alcalá (Meksyk) i Kelvin Emeka Agboeze (Wikariat Regionalny Nigerii, Prowincja Anglo-Irlandzka). Avelino Pertile powrócił do Brazylii po kilku latach hojnej służby w Izraelu. Wizyta Generała w Delegaturze planowana jest na początek lipca.
  • Zatwierdziliśmy prośbę Prowincji Ameryki Środkowej o przeniesienie siedziby Postulatu do Domu „San Juan de Cruz” w Gwatemali, po rozważeniu przyczyn i gwarancji ustanowienia dobrej wspólnoty formacyjnej.
  • O. Emilio Hadad, z Prowincji Meksyku, został mianowany pierwszym Radnym Komisariatu Chile. Jesteśmy wdzięczni za posługę świadczoną w ostatnich miesiącach przez O. Nicolása Garcíę, który powraca do swojej Prowincji.
  • Udzieliliśmy pewnej pomocy ekonomicznej Prowincjom, które o nią prosiły, na konkretne i umotywowane potrzeby.

Kuria Generalna

Prokurator Generalny, O. Jean-Joseph Bergara, przedstawił do zbadania Definitorium stosunkowo liczne sprawy osobiste członków Zakonu, którymi się zajmuje. Obecnie Prokurator korzysta z cennej pomocy O. Juana Davida Noguera z Prowincji Ameryki Środkowej, włączonego do wspólnoty Domu Generalnego kilka tygodni temu.

Ekonom generalny, o. Paolo De Carli, przedstawił ostateczny bilans za 2022 rok. Dziękujemy Prowincjom za coroczną kontrybucję, która pozwala nam finansować instytucje i projekty w służbie Zakonu, a także pomagać Okręgom najuboższym lub najbardziej potrzebującym. Jeszcze raz ponawiamy wyrazy naszej wdzięczności Karmelitankom Bosym, które nadal okazują niezwykłą hojność wobec centrum Zakonu. Zauważamy również, że apele o solidarność, które zostały wystosowane przy okazji konkretnych potrzeb (wojna na Ukrainie, trzęsienie ziemi w Syrii…) spotkały się z dużym odzewem.

Omówiliśmy również z Ekonomem generalnym niektóre konkretne tematy, takie jak stan aktualny projektów w Izraelu (Wadi es Siah, Stella Maris, Kikar Paris) oraz planowane prace w Terezjanum, w Domu Generalnym i w konwencie parafii Świętej Teresy w Rzymie. Definitorium utworzyło małą komisję doradczą, złożoną z osób zakonnych i świeckich, która będzie doradzać w sprawach inwestycji centrum Zakonu.

Postulator generalny, o. Marco Chiesa, przedstawił Definitorium kompletną i zaktualizowaną listę spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, które są w toku. Poinformował również o obecnym stanie wstępnych studiów dotyczących ewentualnego Doktoratu kościelnego Edyty Stein. Rozważana jest również możliwość wznowienia procesu beatyfikacyjnego O. Hieronima Gracjana i Marii od św. Józefa (Salazar).

Sekretarz ds. Współpracy Misyjnej, o. Jérôme Paluku, poinformował o niektórych projektach, na które uzyskano wsparcie finansowe od różnych podmiotów. W szczególności zilustrował doświadczenia swojej niedawnej wizyty w Indiach, gdzie mógł na miejscu śledzić aktualny stan licznych inicjatyw, które są realizowane dzięki tej pomocy. Przedstawił również budżet za rok 2022 funduszu współpracy misyjnej, który jest zasilany przede wszystkim z rocznych składek Okręgów; prosimy prowincjałów o utrzymanie i zwiększenie hojności, która jest konkretnym wyrazem zainteresowania działalnością misyjną Zakonu.

Karmelitanki Bose

Z o. Rafałem Wilkowskim, Sekretarzem ds. Mniszek, rozmawialiśmy na różne tematy związane z życiem Karmelitanek Bosych. Aby rozpocząć proces rewizji Konstytucji z 1991 r., którego koordynację powierzyła Ojcu Generalnemu Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wkrótce zostanie zwołane spotkanie Przewodniczących Federacji i Stowarzyszeń, a dla wszystkich klasztorów zostanie przygotowany pierwszy kwestionariusz.

O. Angelo Lanfranchi, Archiwista Generalny, zilustrował aktualny stan rozmów z Federacjami Karmelitanek Bosych we Włoszech w celu zapewnienia ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym i artystycznym klasztorów, zwłaszcza tych, które zostały zniesione. Centrum Zakonu będzie oferować możliwość odpowiedniego strzeżenia dóbr, które klasztory i federacje zechcą mu powierzyć.

Ponadto, podobnie jak poprzednio w przypadku Braci, Definitorium generalne przejrzało i zatwierdziło tabele wydatków dla Karmelitanek Bosych, zaktualizowane zgodnie z kwotami obowiązującymi w każdym kraju. Tabele obowiązują dla klasztorów, które są pod nadzorem Zakonu, ale mogą być również używane przez te, które są pod nadzorem ordynariusza diecezjalnego, za zgodą biskupa (Konstytucje 1991, n. 253-254).

Karmel Świecki

O. Ramiro Casale, Delegat ds. Świeckiego Zakonu, przedstawił Definitorium do zatwierdzenia Statuty OCDS Włoch Środkowych, Południowo-Wschodniej Brazylii, Austrii i Madagaskaru. Ta okazja posłużyła do wyjaśnienia niektórych kryteriów dotyczących poszczególnych kwestii prawnych, takich jak sposób wybierania na urząd, wymagania do założenia nowej wspólnoty, warunki ważności przyrzeczeń definitywnych lub używanie znaków zewnętrznych przez członków wspólnoty Zakonu Świeckiego.

Po zakończeniu spotkania Definitorium przygotowujemy się do przeżywania dorocznych Rekolekcji z całą wspólnotą Domu Generalnego, które pomogą nam w naszej osobistej i wspólnotowej drodze uważnego słuchania głosu Boga i odnowionej wierności Jego woli.

Zbliżając się do Triduum Paschalnego, prosimy dla wszystkich braci i sióstr Zakonu o łaskę życia w zjednoczeniu z Chrystusem, który na krzyżu oddał życie za ludzkość i swoim zmartwychwstaniem napełnia świat radością i nadzieją.

Z braterskim pozdrowieniem,

O. Miguel Márquez Calle, Generale

O. Agustí Borrell i Viader

O. Pius James D’Souza

O. Philbert Namphande

O. Roberto Maria Pirastu

O. Christianus Surinono

O. Martín Martínez Larios

O. Christophe-Marie Baudouin

O. Jean-Baptiste Pagabeleguem

Rzym, 19 marca 2023 r.

******
Źródło: www.carmelitaniscalzi.com

Tłumaczenie z j. Włoskiego: o. Grzegorz A. Malec, OCD

Za: www.karmel.pl

Wpisy powiązane

USA: powstał film o o. Diego de Pantoja – jezuickim misjonarzu w Chinach w XVII wieku

O Izraelu i Palestynie u pallotynów w Paryżu

Kielecki kapucyn od lat posługujący na Ukrainie prosi o wsparcie duchowe i materialne